Pensum/læringskrav

Bishop, D.V.M. (1997): Uncommon Understanding, Hove: Psychology Press. 240s.

Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring, Oslo: Abstrakt forlag. 35 s *.

Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2004): "Hørselshemming" i Befring, E. og Tangen, R. (red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 20s.

Hagtvet, B.E. (2002): Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 350s.

Haugen, R. (red.) (2006): Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet, Kristiansand: Høyskoleforlaget. 140s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 185s.

Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Språk: en grunnbok, Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1-2, 4-7, 14 og 16. 153s.

Lyster, S-A.H. (2004): "Om lese- og skrivevansker – dysleksi" i Befring, E. & Tangen, R. (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 15s.

Ostad, A. S. (1999): Elever med matematikkvansker, Oslo: Unipub. Kap. 6. 28s.

Ostad, A. S. (2003): Artikkel i kompendium (tittel usikker), *.

Pérez-pereira og Conti-Ramsden (): Language Developement and Social Interaction, Psychology Press Ltd. Kap. 3. 22s*.

Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring" i O. Dysthe (red.): Ulike perspektiv på læring og læringsforskning, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 15s*.

Rygvold, A-L. (2001): "Språk- og talevansker" i Asmervik, S., Ogden T. og Rygvold, A-L. (red.): Innføring i spesialpedagogikk., Oslo: Gyldendal Akademisk. 34s*.

Tetzchner, S.v., Feilberg, J., Hagtvet, B.E., Martinsen, H. Mjaavatn, P.E, Simonsen H.G. og Smith, L. (1993): Barns språk, Oslo: Ad Notam Gyldendal. 285s.

Anbefalt litteratur

Holm, M. (2004): "matematikkvansker og aspekter ved opplæring" i Befring, E. og Tangen, R. (red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 15s.

Rommetveit, R. (1972): Språk, tanke og kommunikasjon. Ei innføring i språkpsykologi og psykolingvistikk, Oslo: Universitetsforlaget. Kaptittel 2-9. 158s.

Titler som er merket med * er i eget kompendium

Publisert 22. okt. 2007 19:28 - Sist endret 4. jan. 2008 10:51