Pensum/læringskrav

Bishop, D.V.M. (1998): Uncommon Understanding, Hove: Psychology Press. 240s.

Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring, Oslo: Abstrakt forlag. 35 s *.

Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2008): "Hørselshemming og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv" i Befring, E. og Tangen, R. (red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 20s.

Hagtvet, B.E. (2004): Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 350s.

Haugen, R. (red.) (2006): Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet, Kristiansand: Høyskoleforlaget. 140s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 185s.

Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Språk: en grunnbok, Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1-2, 4-7, 14 og 16. 153s.

Lyster, S-A.H. og Frost, J (2008): "Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag " i Befring, E. & Tangen, R. (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 11 .

Ostad, A. S. (2010): Matematikkvansker. En forskningsbasert tilnærming, Oslo: Unipub. Introduksjonen s. 9-11 og kap 11 og 12, s. 159-186 (31 s.).

Pérez-pereira og Conti-Ramsden (): Language Developement and Social Interaction, Psychology Press Ltd. Kap. 3. 22s*.

Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring" i O. Dysthe (red.): Ulike perspektiv på læring og læringsforskning, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 15s*.

Rygvold A-L (2008): "Språk-og talevansker " i Rygvold A-L, og Ogden, T (Red): Innføring i spesialpedagogikk , kap 6, 36 s. *.

Tetzchner, S.v., Feilberg, J., Hagtvet, B.E., Martinsen, H., Mjaavatn, P.E., Simonsen H.G. og Smith, L. (1993): Barns språk, Oslo: Ad Notam Gyldendal. 285s.

Anbefalt litteratur

Holm, M. (2008): "matematikkvansker og aspekter ved opplæring" i Befring, E. og Tangen, R. (red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 15s.

Rommetveit, R. (1972): Språk, tanke og kommunikasjon. Ei innføring i språkpsykologi og psykolingvistikk, Oslo: Universitetsforlaget. Kaptittel 2-9. 158s.

Titler som er merket med * er i eget kompendium

Publisert 11. okt. 2011 16:02 - Sist endret 24. sep. 2018 14:54