Pensum/læringskrav

Bele, I. V. (red.) (2008): Språkvansker - Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer, Oslo: Cappelen akademisk forlag. 210s..  NB - Nytt opptrykk i begynnelsen av januar.

Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2008): "Hørselshemming og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv" i Befring, E. og Tangen, R. (red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 20s.

Frønes, I. og H. Strømme (2010): Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet, Oslo: Gylendal akademisk. 111s.

Hagtvet, B.E. (2004): Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 350s.

Haugen, R. (red.) (2006): Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet, Kristiansand: Høyskoleforlaget. 140s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 185s.

Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Språk: en grunnbok, Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1-2, 4-7, 14 og 16. 153s.

Lyster, S-A.H. og Frost, J (2008): "Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag " i Befring, E. & Tangen, R. (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 11 .

Ostad, A. S. (2010): Matematikkvansker. En forskningsbasert tilnærming, Oslo: Unipub. Introduksjonen s. 9-11 og kap 11 og 12, s. 159-186 (31 s.).

Tetzchner, S.v., Feilberg, J., Hagtvet, B.E., Martinsen, H., Mjaavatn, P.E., Simonsen H.G. og Smith, L. (1993): Barns språk, Oslo: Ad Notam Gyldendal. 285s.

Anbefalt litteratur

Falkenberg, E., Kvam, M. H. og Wie O. B. (2010): "Hørselsrelaterte lærevansker" i Haugen, R. (red.): Barn og unges læringsmiljø 4 - med vekt på lærevansker, Oslo: Høyskoleforlaget.

Holm, M. (2008): "Matematikkvansker og aspekter ved opplæring" i Befring, E. og Tangen, R. (red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. 15s.

Pérez-Pereira og Conti-Ramsden (1999): Language Developement and Social Interaction in Blind Children, Psychology Press Ltd. Kap. 3. 22s.

Rommetveit, R. (1972): Språk, tanke og kommunikasjon. Ei innføring i språkpsykologi og psykolingvistikk, Oslo: Universitetsforlaget. Kaptittel 2-9. 158s.

Rygvold, A. (2012): "Språkvansker hos barn" i i Befring E. og Tangen R. (red.) Spesialpedagoikk, Oslo: Cappelen Damm.

Publisert 3. des. 2013 08:52 - Sist endret 24. sep. 2018 14:54