Pensum/læringskrav

Bele, I. V. (red.) (2008): Språkvansker - Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer, Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap. 4, 5 ,6 ,8 ,9 og 11           135s.

Frønes, I. og H. Strømme (2014): Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet, Oslo: Gylendal akademisk.  112s.

Dahl, Ø. (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. 270s.

Hagtvet, B.E. (2004): Språkstimulering – Tale og skrift i førskolealderen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Del 1. 200s.

Haugen, R. (red.) (2006): Barn og unges læringsmiljø 2 - med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet, Kristiansand: Høyskoleforlaget. 140s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 185s.

Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Språk: en grunnbok, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-2, 4-7, 14 og 16. 153s.

Mæhlum, B. m.fl. (2008): Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.   Kap. 6    20s. Artikkelen ligger på Fronter.

Pedersen. K.  (2015): Ut frå egne forutsetninger. Inkluderende pedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, 5, 6, 10, 11 og 12      60s.

Tetzchner, S.v., Feilberg, J., Hagtvet, B.E., Martinsen, H., Mjaavatn, P.E., Simonsen H.G. og Smith, L. (1993): Barns språk, Oslo: Ad Notam Gyldendal. 285s. Les Fultekst.

 

1560 sider

Publisert 17. okt. 2016 13:07 - Sist endret 24. jan. 2017 14:34