Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 1

Armstrong, T. (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Oslo: Abstract forlag. Kap. 1, 3, 6, 8 og 11. 65 sider.

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (2008): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5. 114 sider.

Duesund, L. (2007) : Kropp, kunnskap og selvoppfatning, (5. opplag). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 og 6. 51 sider.

Ekeberg, T. R. & Holmberg, J. B. (2004): Tilpasset og inkluderene opplæring i en skole for alle, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1. 22 sider.

Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2007): Didaktisk arbeid, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5-7. 95 sider.

Nilsen, S.: Indidviduelle opplæringsplaner og individuell tilpasning, Artikkelsamling . UiO: ISP. 75 sider (Kompendium).

Skaalvik, E. M. og Skaalvik, S. (2005): Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring, Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2-4. 145 sider.

Solstad, K. J. og Engen, T.O (2004): En likeverdig skole for alle?, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5-6. 59 sider.

Utdannings- og forskningsdepartementet: Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring: Regelverk, prosedyrer og prosesser. Veiledning, 2004 (revidert utgave). Oslo: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet. 47 sider. http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Brosjyrer/Veiledning_spesialunderv_gs_vgo_rev2004.pdf.

Vedeler, L. (2001): Pedagogisk bruk av lek, Oslo: Gyldendal. Kap. 6 og 7. 32 sider.

Aarnes, A. (2000): IOP - Håndbok om IOP, Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s. 6-54. 48 sider.

Oppslags-/bakgrunnslitteratur:

 

  • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
  • Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97)
  • Læreplanverket for kunnskapsløftet
  • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
  • Håndbok for PP-tjenesten

 

Publisert 22. apr. 2008 19:44 - Sist endret 24. sep. 2018 14:52