Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 1

Armstrong, T. (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Oslo: Abstract forlag. Kap. 1, 3, 6, 8 og 11. 65 sider.

Bjørnsrud, H. : Skoleutvikling. Tre reformer for en lærende skole., 2009. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4 og 5. 37 sider..

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (2008): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3-5. 85 sider.

Buli-Holmberg, J. og Nilsen, S. : Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov, 2010. Oslo: Universitetsforlaget.. Kap. 1, 4-5, 10. 82 sider.

Duesund, L. (2007) : Kropp, kunnskap og selvoppfatning, (5. opplag). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 og 6. 51 sider.

Lyngsnes, K. & Rismark, M. : Didaktisk arbeid, 2007. Oslo: Gyldendal Akademisk.. Kap. 5-7. 95 sider. .

Roessler, K.K. m.fl. (red.) : Krop & læring. Sport & psyke nr. 29. , 2002. Århus : Dansk Idrætspsykologisk Forum & Forlaget Klim. s. 77-99. 23 sider.

Sjøvoll, J. (2006): Tilpasset opplæring i matematikk. Om retten til å lykkes i læringsarbeidet, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 og 6. 42 sider.

Solstad, K. J. og Engen, T.O (2004): En likeverdig skole for alle?, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5-6. 59 sider.

Utdanningsdirektoratet: Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning., 2009. 86 sider. http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf.

Vedeler, L. (2001): Pedagogisk bruk av lek, Oslo: Gyldendal. Kap. 6 og 7. 32 sider.

Aarnes, A. (2008): IOP i praksis. Individuelle planer og tilpasset opplæring., Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s. 18- 71, 53 sider.

Oppslags-/bakgrunnslitteratur:

 

 

Publisert 9. apr. 2010 10:17 - Sist endret 25. sep. 2018 12:16