Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 1

Armstrong, T. (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Oslo: Abstract forlag. Kap. 1, 3, 6, 8 og 11. 65 sider.

Bjørnsrud, H. : Skoleutvikling. Tre reformer for en lærende skole., 2009. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4 og 5. 37 sider..

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (2008): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5. 103 sider.

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (2011): Lærerarbeid for tilpasset opplæring – tilrettelegging for læring og utvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk.. Kap. 1, 3, 4 og 9. 69 sider.

Buli-Holmberg, J. og Nilsen, S. (2010): Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov, Oslo: Universitetsforlaget.. Kap. 1, 4-5, 10. 82 sider.

Duesund, L. (2007) : Kropp, kunnskap og selvoppfatning, (5. opplag). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 og 6. 51 sider.

Helland, S. (2008): Spesialpedagogikk i barnehagen. I Befring, E. og Tangen, R.: : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademisk forlag,. kap. 20. 17 sider..

Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2007): Didaktisk arbeid, Oslo: Gyldendal Akademisk.. Kap. 5-7. 95 sider. .

Sjøvoll, J. (2006): Tilpasset opplæring i matematikk. Om retten til å lykkes i læringsarbeidet, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 og 6. 42 sider.

Solstad, K. J. og Engen, T.O (2004): En likeverdig skole for alle?, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5-6. 59 sider.

Utdanningsdirektoratet (2009): Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning., 86 sider. http://www.nfunorge.org/files/1048/Fil/35898/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf.

Aarnes, A. (2008): IOP i praksis. Individuelle planer og tilpasset opplæring., Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s. 18- 71, 53 sider.

Oppslags-/bakgrunnslitteratur:

 

 

Publisert 5. apr. 2011 10:38 - Sist endret 24. sep. 2018 14:49