Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 1

Armstrong, T. (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Oslo: Abstract forlag. Kap. 1, 3, 6, 8 og 11. 65 sider.

Befring, E. og Tangen R. (2012): Spesialpedagogikk. , Kap. 12 og 29. 37 sider..

Bjørnsrud, H. (2009): Skoleutvikling. Tre reformer for en lærende skole., Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5 og 8 33 sider..

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (2008): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-5. 130 sider.

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (2011): Lærerarbeid for tilpasset opplæring – tilrettelegging for læring og utvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk.. Kap.1-6, 8-11. 194 sider..

Duesund, L. (2007) : Kropp, kunnskap og selvoppfatning, (5. opplag). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 og 6. 51 sider.

Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2007): Didaktisk arbeid, Oslo: Gyldendal Akademisk.. Kap. 5-7. 95 sider. .

Solstad, K. J. og Engen, T.O (2004): En likeverdig skole for alle?, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5-6. 59 sider.

Tangen, R (2010): Elevsamtalens betydning for tilpasset opplæring. I Buli-Holmberg, J. og Nilsen, S. (red.): Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. , Universitetsforlaget. Kap. 5. 18 sider. .

Aarnes, A. (2008): IOP i praksis. Individuelle planer og tilpasset opplæring., Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s. 18- 71, 53 sider.

Oppslags-/bakgrunnslitteratur:

 

 

Publisert 3. juli 2013 13:47 - Sist endret 24. sep. 2018 14:50