Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Med forbehold om enkelte justeringer

Pensum/læringskrav  SPED2010 Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 1

Andenæs, K. & Møller, J. (red.) (2016): Retten i skolen. Mellom pedagogikk, jus og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 4, 7.

Armstrong, T. (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Oslo: Abstract forlag. Kap. 1, 3, 6, 8 og 11.

Befring, E. og Tangen R. (2012): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap. 12 og 29.

Bjørnsrud, H. (2009): Skoleutvikling. Tre reformer for en lærende skole., Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5 og 8.

Bjørnsrud, H. og Nilsen, S. (red.) (2011): Lærerarbeid for tilpasset opplæring – tilrettelegging for læring og utvikling, Oslo: Gyldendal Akademisk.. Kap.1-5, 8-9, 11.

Buli-Holmberg, J. og Ekeberg, T.R. (2016): Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle., Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 7, 10.

Buli-Holmberg, J., Nilsen, S. og Skogen, K. (2015): Kultur for tilpasset opplæring. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 6 og 7.

Damsgaard, H. & Eftedal, C.I. (2014): … men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 4-5.    

Duesund, L. (2007) : Kropp, kunnskap og selvoppfatning, (5. opplag). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 og 6. (Link til nasjonalbiblioteket)

Nilsen, S. (red.) (2017):  Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. (foreligger ca. juni 2017), Kap. 1-7.

Nilsen, V.D. (red.) (2014): Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1-4.

Solstad, K. J. og Engen, T.O (2004): En likeverdig skole for alle?, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5-6.

Theie, Steinar (2017): Elev-lærer-samtaler som læringsarena. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv, Oslo: Universitetsforlaget. S.115-134

Aarnes, A. (2013): IOP i praksis. Individuell tilpasning i skolen, Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s. 15-65.

 

Supplerende litteratur og oppslags-/bakgrunnslitteratur: 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov om barnehager (barnehageloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=Barnehageloven

Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet: Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. NB! Ny rammeplan innføres i 2017.

Utdanningsdirektoratet: Veilederen spesialundervisning:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

Veilederen spesialpedagogisk hjelp:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/

 

 

 

 

Publisert 9. juni 2017 09:33 - Sist endret 23. juni 2017 14:04