Obligatoriske komponenter og fremmøte

Dette emnet har tre obligatoriske komponenter som må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Problem basert læring (PBL)

All PBL-undervisning er obligatorisk. Det inkluderer casepresentasjon, gruppearbeid, fremlegg og oppsummering. Fravær på PBL må begrunnes. Alt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeattest. 

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister, både ved fellessamlinger og i gruppe. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert.

Frammøte regnes for høstsemesteret for seg og for vårsemesteret for seg. I høstsemesteret er det totalt 20 timer PBL. Alt fravær må begrunnes. Fravær utover 4 timer må dokumenteres med legeattest. I vårsemesteret er det totalt 18 timer PBL. Alt fravær må begrunnes. Fravær utover 2 timer må dokumenteres med legeattest.

Blokkpraksis

I høstsemesteret (ukene 45-48) har du praksis hvor du følger praksisstedets dagsrytme fire dager i uken i fire uker. Praksisstedet avgjør hvilken ukedag som skal være studiedag. All aktivitet knyttet til praksis er obligatorisk.

Du skal skrive en praksisrapport som leveres til praksisveileder. Veileder vurderer rapporten innen siste dag av praksisperioden. Dersom rapporten ikke blir godkjent må den bearbeides og leveres i forbedret utgave til instituttet. Du får kun ett forsøk på å rette opp rapporten.

Fravær utover to dager må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Praksis vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dersom du står i fare for ikke å gå godkjent praksis skal veileder kontakte instituttet snarest mulig. Det vil da bli avholdt et kontaktmøte mellom praksisveileder, praksisansvarlig på instituttet og deg. Dersom praksis ikke kan godkjennes, vil du få anledning til å få en ny praksisperiode på et annet sted så snart det lar seg gjøre.

Praksis i høstsemesteret må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen i høstsemesteret.

Du kan komme med konkrete forslag til praksissted utenfor Oslo/Akershus (for eksempel på hjemsted). Ønsker sendes bachelor@isp.uio.no  Frist for å foreslå praksissted er 6 uker før praksis.

Dersom du kan dokumentere behov for tilrettelegging i praksisperioden, kan du sende en søknad her: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging/  . Frist er 1.september/1. februar. Vi gjør oppmerksom på at tilretteleggingen kun kan innvilges dersom den ikke fører til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksisstudier. Attesten skal leveres ved studiestart.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)  

Prosjektperiode (tidligere "prosjektpraksis")

Prosjektpraksisen gjennomføres i vårsemesteret (ukene 17-20). All aktivitet knyttet til praksis er obligatorisk. Ytterligere informasjon om praksisen vil bli gjennomgått i løpet av semesteret.

Fravær fra gruppearbeidet og fremlegget må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Hver praksisgruppe skal samlet skrive en praksisrapport som skal leveres til instituttet for vurdering. Dersom rapporten ikke godkjennes får gruppen ett forsøk på å rette den opp og levere på nytt. Gruppen skal også holde et fremlegg som må godkjennes for at praksis skal bli bestått.

Praksis vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dersom praksis ikke kan godkjennes vil du få anledning til å få en ny praksisperiode på et annet sted så snart det lar seg gjøre.

Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg

Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes.

Publisert 2. mai 2014 09:38 - Sist endret 7. feb. 2020 16:24