Pensum/læringskrav

Psykososiale lærevansker og personlighetsutvikling

Berg, N.B.J. : Elev og menneske. Psykisk helse i skolen, (2005). Oslo: Gyldendal akademisk. 236 s.

Hulme, C. & Snowling, M.J. : Developmental Disorders of Language Learning and Cognition, (2009). Chichester, WS.: Wiley-Blackwell. Kap. 7 (ADHD, 41 s.).

Killen, K. : Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar, (2007). Oslo: Kommuneforlaget. 192 s.

Kokkersvold, E. : Psykososiale lærevansker, (2010) . 14 s. Fulltekst.

Larsen, R.J. & Buss, D.M. : Personality Psychology. Domains of Knowledge About Human Nature, 4th edition, (2010). Boston: Mc Grawe Hill. Kap. 1,3,5,6,10,12,13,14,18,19 og 20, 305 s.

Damsgaard, H.L. & Kokkersvold, E. : Ungdom på ville veier – skoleefaringer og kriminalitet, (2011). Oslo: Unipub. Kap. 5-10. 115 s.

Ogden, T. (2009): Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 2. utg., Oslo: Gyldendal Akademisk. 241 s.

Migrasjonsrelaterte lærevansker

Bråten, I.: Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis, (2007). Oslo: Cappelen akademisk forlag. . Kap. 5 og 6. 17 s.

Eriksen, T.H. & Sajjad, T.A. : Kulturforskjeller i praksis, 5. utg, (2011). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14 og 16, 111 s.

Jávo, C. : Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer, (2010). Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2-5. 132 s.

Larsen, R.J. & Buss, D.M.: Personality Psychology. Domains of Knowledge About Human Nature, (2010). Boston: Mc Grawe Hill. Kap.17, 28 s.

Morken, Ivar: "Migrasjonsrelaterte lærevansker" i I: E.Befring & R.Tangen (red.) : Spesialpedagogikk, (2012). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 16 s.

Raundalen, M. & Schultz, J-H. : Krisepedagogikk, (2006). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,4,7 og 8. 112 s.

Sand, T. (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn, (2008). 2. utg. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap. 1,2 ,6,7 og 8. 95 s.

Schultz, J.-H., Hauge, A.-M. & Støre, H.: Ingen ut av rekka går, (2008). 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 136 s.

* Ny utgave av Schultz, J.-H., Hauge, A.-M. & Støre, H. kom i 2008. Boken finnes også i 2004- utgave, og det er ikke gjort noen endringer verken i 2006 eller 2008 utgaven. Pga. endringer i lovverk som er oppdatert i 2008-utgaven anbefaler vi at denne leses, men 2004 og 2006 utgavene kan også leses.

Selj, E., Ryen, E. (red.) : Med språklige minoriteter i klassen, (2008). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap. 1,2,4,5,6 og 8-13. 216 s.

Sveaas, N. & Hauff, E. (red) (1997): Flukt og fremtid, Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 1 og 4. 19 s. Last ned boken i fulltekst.

Wagner, K.H., Strömqvist, S. & Uppstad, P.U. (2008): Det flerspråklige mennesket, Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-5 og 11-13, 192 s.

Øzerk, M.R.: "Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv" i Skolepsykologen, nr 5, (2005). 16 s.

Øzerk, M.R., Handorff J.A. & Øzerk, K. : "Assessment of bilingual children with inattention, over activity and impulsivity – Challenges and solutions" i International Electronic Journal of Elementary Education 3, (2011). s. 193-212. 18 s.

Publisert 9. okt. 2012 17:12 - Sist endret 26. sep. 2018 12:39