SPED3003 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (påbygningsenhet)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020:

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet tar utgangspunkt i tre sentrale spesialpedagogiske vanskeområder. Det fokuseres på basiskunnskap om vanskene og risiko- og beskyttelsesfaktorer som forståelsesgrunnlag for kartlegging, tiltak og vurdering. Dette legges så til grunn for kritisk refleksjon og drøfting av forskningsbasert kunnskap relatert til det spesialpedagogiske praksisfeltet.

Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv er delt inn i 4 moduler:

 • Modul 1: Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon
 • Modul 2: Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Modul 3: Psykososiale vansker
 • Modul 4: Kartlegging, tiltak og vurdering

Hva lærer du?

Læringsutbytte 

Emnet skal bidra til at studentene tilegner seg kunnskap om og innsikt i spesialpedagogiske forsknings- og anvendelsesområder på individ-, gruppe- og systemnivå. 

Kunnskap 

Gjennom arbeidet med emnet skal du opparbeide kunnskaper om og innsikt i:

 • risikofaktorer, lærevansker og særskilte behov sett i relasjon til alderstypisk utvikling og læring  
 • hvordan man kan identifisere vansker og tilrettelegge for utvikling og læring i barnehage og skole 

Ferdigheter 

Gjennom arbeidet med emnet skal du utvikle begynnende ferdigheter som styrker evnen til å kunne: 

 • analysere og kritisk vurdere egen kunnskap og faglige problemstillinger innen fagfeltet 
 • anvende teoretiske kunnskaper på spesialpedagogiske utfordringer i praksisfeltet  
 • gjøre deg kjent med ulike tester og kartleggingsmateriale som er relevante for vanskeområdene 

Generell kompetanse 

Du skal kunne: 

 • redegjøre for og kritisk diskutere lærevansker og særskilte behov i et individ- og samfunnsperspektiv  
 • planlegge, gjennomføre og reflektere kritisk over spesialpedagogiske tiltak i tråd med etiske krav og retningslinjer 
 • søke ny kunnskap om relevant forskning og dens anvendelse i det spesialpedagogiske praksisfeltet  

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Opptak forutsetter studieplass på Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv.

Undervisning

Undervisningen vektlegger studentaktive arbeidsformer og gjennomføres som forelesninger og seminar. 

Obligatoriske aktiviteter i undervisningen

 • deltakelse på seminar høst
 • deltakelse på seminar vår

Det er obligatorisk oppmøte på seminarer.

Mer detaljert informasjon om de obligatoriske komponentene legges ut på semestersiden og i Canvas. 

Godkjente obligatoriske komponenter gjelder i 3 år. Du trenger da ikke å ta komponentene på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år etter første forsøk. 

Eksamen

 • Høstsemesteret: En skoleeksamen (à 4 timer) og en 3 dagers hjemmeeksamen.

 • Vårsemesteret: En skoleeksamen (à 4 timer) og en 3 dagers hjemmeeksamen.

For å gå opp til eksamen må de obligatoriske aktivitetene i undervisningen være godkjent. Alt fravær fra seminarer utover 20 % må dokumenteres med legeattest. De obligatoriske aktivitetene er gyldig i 3 år og du trenger ikke å ta dem på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Sensurordning: Intern sensur med 2 sensorer på minst 20 % av oppgavene. Ved klagesensur oppnevnes 2 sensorer, hvorav én er intern og én er ekstern.

Hver eksamen teller 25% ved fastsetting av endelig karakter.

Alle fire eksamenene må være bestått for å kunne bestå emnet. Deleksamenene er ikke forkunnskapskrav, og et ikke bestått resultat på en deleksamen hindrer ikke studenten i å ta de andre deleksamenene i emnet. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen, kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk (kontinuasjons-eksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som vil forbedre sin karakter, kan avlegge eksamen neste gang ordinær eksamen avholdes såfremt studenten har flere eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

45

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk