Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Artikler merket med * finnes i kompendiet "SPED4000 Rådgivning og innovasjon", som kan kjøpes i Gnist Akademika bokhandel på Blindern.

Innføring i den kliniske prosessen og introduksjon til klinisk kommunikasjon

Davis, H.: Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn, 1995. Oslo: Ad Notam. (139 s.).

Egan, G.: The Skilled Helper. Problem-Management Approach to Helping, 2002. Pacific Grove, Calf: Brooks/Cole Publishing. (260 s.).

Gelso, C.J. & Fretz, B.R.: Counseling Psychology, 2001. Harcourt Brace College Publishers. (260 s.) Gjelder også for master innpass-studenter som tidligere har hatt Johannessen, Kokkersvold og Vedeler: Rådgivning som pensum.

Johannessen, E., Kokkersvold, E. & Vedeler L.: Rådgivning, 2000. Gyldendal Akademisk. (260 s.).

Lassen, L.M.: "Empowement" som prinsipp og metode ved spessialpedagogisk rådgivningsarbeid. I: E. Befring og R. Tangen(red), Spesialpedagogikk, 2002. Cappelen Akademiske Forlag. Kap. 6 (15 s.).

Reindal, S.M.: Etikk og spesialpedagogikk. I: E. Befring og R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk, 2002. Cappelen Akademiske Forlag. Kap.4 (20 s.).

Rådgivnings- og innovasjonsteori

* Drapela, V.J: The value of theories for counselling practitioners, 1990. International Journal for the Advancement of Counselling, Nr.13. s. 19-26 (8 s.).

Dunst, C.J. & Trivette, C.M.: Supporting & Strengthening Families: Methods, Strategies and Practices, 1994. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 13 og 14 (25 s.).

Kokkersvold, E. & Mjelve, H: Mellom oss. Trening av kommunikasjon i gestaltperspektiv, 2003. Gyldendal Akademisk. (135 s.).

Lassen, L.M.: Rådgivning. Kunsten å hjelpe, 2002. Oslo: Aschehoug. (200 s.).

*Rogers, C.: Client-Centered Therapy. I: American Handbook og Psychiatry Vol.3, 1990. New York: Basic Books. s.9-38 (29 s.).

*Schibbye, A-L.S.: Annerkjennelse. En terapeutisk intervensjon?, 1996. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, nr.33. s.530-537 (8 s.).

*Schibbye, A-L.S: Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi, 2001. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening nr.38. s.629-639 (11 s.).

Skogen, K. & Holmberg, J.B.: Elevtilpasset opplæring. En innovasjonstilnærming, 2002. Oslo: Aschehoug. (204 s.).

Thompson, O.A.& Rudolph, L.: Counseling Children, 1998. Montery, Calif: Brooks/Cole Pub. Co. (150 s.).

*Tjersland, O.A. & Eriksen, P.: Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. I: Reichelt, S. (red.)Psykologi i forandring, Norsk Psykologiforening. s.125-144 (20 s.).

Forutsettes lest:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: Veiledning om spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk, prosedyrer og prosesser, 2001. (54 s.).

Anbefalt lest:

Gjærum, B., Grøholt, B. & Sommerschild, H.: Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre, 1998. Tano, Aschehoug. Kap. 4, 6, 9, 11, 14 og 17 (63 s.).

Håstein, H. og Werner S.: Spesialpedagogikk i en inkluderende skole. I: E. Befring og R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk, 2002. Cappelen Akademiske Forlag. Kap 20 (21 s.).

Hundeide, K.: Ledet samspill fra spedbarn til skolealder., 2001. Vett & Viten. Kap.14 (17 s.).

Skogen, K.: Spesialpedagogikken i et organisasjons- og innovasjonsperspektiv. I: E. Befring og R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk., 2002. Cappelen Akademiske Forlag. Kap.7 (20 s.).

Vedeler, L.: Pedagogisk bruk av lek., 2000. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7 og 8 (33 s.).

Vedeler, L.: Barnehagen og tilpasset opplæring. I: E. Befring og R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk, 2002. Cappelen Akademiske Forlag. Kap.19 (19 s.).

Publisert 24. okt. 2006 11:34 - Sist endret 26. okt. 2006 12:45