Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Forandringer kan forekomme

Artikler merket med * finnes i kompendiet "SPED4000 Rådgivning og innovasjon", som kan kjøpes i Akademika bokhandel på Blindern.

 

Rådgivningsprosessen og kommunikasjon

Davis, H. (1995). Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Oslo: Ad Notam.

Egan, G. (2013). The Skilled Helper: A Client-Centred Approach. Cengage Learning EMEA

Henderson, D.A. og Thompson, C.L. (2011). Counseling Children. International edition. Brooks/Cole Cengage Learning. Kapittel 5-15

Lassen, L.M. (2014). Rådgivning. Kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. Oslo: Universitetsforlaget

Lassen, L.M. (2012). Kapittel 8 Spesialpedagogisk rådgivningI: E. Befring og R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk

*Lassen, L. og Breilid, N. (2011). Kapittel 4 Elevsamtaler som veiledningsverktøy I arbeidet med elevers selvutvikling og læringsutbytte I skolen. I: Skagen, K. (red.) Kunnskap og handling I pedagogisk veiledning. Bergen: Fagbokforlaget s. 93-114

Reindal, S.M. (2012). Kapittel 4 Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier. I: E. Befring og R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk

Sattler, J. (2008). Assessment of Children. San Diego: J. M. Sattler Publisher. s. 91-172, 222-240. 245-258, 265-315. EGET KOMPENDIUM

Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning. Oslo: Universitetsforlaget

* Vogt, A. (2016). Rådgivning i skole og barnehage. Mange muligheter for hjelp til barn og unge. Cappelen Damm Akademisk s. 40-68 og 202-226

 

Rådgivnings- og innovasjonsteori

* Drapela, V.J. (1990). The value of theories for counseling practitioners. International Journal for the Advancement of Counselling 13(1) s. 19-26

Gelso, C.J., Williams, E.N. og Fretz, B.R. (2014). Counseling Psychology. USA: American Psychological Association. Kapittel: 2, 7, 9, 11-16

Kokkersvold, E. og Mjelve, H (2003). Mellom oss. Trening av kommunikasjon i gestaltperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk

Mjelve, L.H. (2014). Spesialpedagogisk rådgivning – på rådgivers eller rådsøkers premisser? Spesialpedagogikk. 79(2), s. 58-69. Last ned artikkelen her

* Rogers, C. (1990). Client-Centered Therapy. I: Rogers, C. R., Kirschenbaum, H., & Henderson, V. L. Carl Rogers--dialogues: Conversations with Martin Buber, Paul Tillich, B.F. Skinner, Gregory Bateson, Michael Polanyi, Rollo May, and others. Boston: Houghton Mifflin s. 9-38

* Schibbye, A-L.S. (1996). Annerkjennelse. En terapeutisk intervensjon? Tidsskrift for Norsk Psykologforening 33(7) s. 530-537

* Schibbye, A-L.S. (2001). Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 38 s. 629-639

Skogen, K. (2004). Innovasjon i Skolen. Oslo: Universitetsforlaget

Forutsettes lest:

Utdanningsdirektoratet (2009). Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Last ned veiledningen her.

 

ANBEFALT LITTERATUR

Galta, H. (2014). Tolkning av WISC-IV. Oslo: Universitetsforlaget

Dyrkorn, R. & Dyrkorn, R. (2010). Innføring i gestaltveiledning. Oslo: Universitetsforlaget

Ulvestad, A. K. & Karki, F. U. (2012). Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Publisert 24. nov. 2016 12:15 - Sist endret 24. nov. 2016 12:15