Pensum/læringskrav

(*) = Blandingskompendium/vitenskapsteori og forskningsmetode: Kan kjøpes i Kopiutsalget, Akademika Bokhandel på Blindern

Vitenskapsteori

Fay, Brian: Contemporary Philosophy of Social Science, 1996. Oxford: Blackwell. Kap.1, 4 - 11.

Gall,M.,J.P.Gall and W.Borg: The Nature of Educational Research, kap. 1 i: M.Gall,J.P. Gall og W.Borg. Educational Research; An Introduction, 2007. New York: Longman Publishers (8th.ed.) Pp.2 - 37.

Kvernbekk, T.: Vitenskapsteoretiske perspektiver, 2002. Kap. 2 i T.Lund (red.) Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: UNIPUB .

* Kvernbekk, T. Kausalitet i pedagogikken. I: Nordisk pedagogikk nr. 17.4, 1997.

*Wormnæs, O.: Om forståelse, tolkning og hermeneutikk, 2005.

Forskningsmetode

Charmaz, K: Constructing Grounded Theory, 2006. London: Sage publication

*Dahler-Larsen,P.: Dokumenter som objektiveret social virkelighed. I: M.Järvinen og N.Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv., 2006, 1.utg.,3.oppl.. København:Hans Reitzels Forlag. S.235-254.

Dalen, M: Intervju som forskningsmetode - en kvalitativ tilnærming., 2011 Oslo. Universitetsforlaget.

De Vaus, D.A: Surveys in Social Research. An Introduction, 2014, 6th ed. London: Routledge. Kap.1 - 11.

Gall, M.D., J.P. Gall og W.Borg: Educational Research. An Introduction, 2007. New York: Longman Publishers. 8th Ed. Kap. 2, 4, 6, 14 - 18.

Lund, T. (red.): Innføring i forskningsmetodologi, 2002. Oslo: Unipub forlag. Kap. 3 (s. 79-123), kap. 5 (s. 141-182), kap. 6 (s. 185-199), kap. 7 (s. 219-240, 256-265), kap. 8 (s. 265-287), kap. 9 (s. 287-292) .

Vedeler, L.: Observasjonsforskning i pedagogiske fag. En innføring i bruk av metoder, 2000. Oslo:Gyldendal Akademisk. Kap.1 - 8.  Se Fronter h 2015 (Undervisningsmappen).

*Andenæs,A.: Generalisering: Om ringvirkninger og gjenbruk av resultater fra en kvalitativ undersøkelse I:H.Haavind (red.) Kjønn og fortolkende metode, 2001. Oslo:Gyldendal Norsk Forlag.

*Brandth,B.: Gruppeintervju: perspektiv, relasjoner og kontekst I: H.Holter og R.Kalleberg, Kvalitative metoder og samfunnsforskning, 2.utg. 2007. Oslo: Universitetsforlaget.

*Kalleberg,R.: Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog I: H.Holter og R.Kalleberg:Kvalitative metoder i samfunnsforskning, 2.utg. 2007. Oslo: Universitetsforlaget.

*Kjelstadli,K.: Fortida er ikke hva den en gang var. En Innføring i historiefaget, 1999, 2.utgave. Oslo:Universitetsforlaget. Kap. 12 og 13.

* Mathison, S. Why Triangulate. I: Educational Researcher, 1988 (March).

* Maxwell, J. A. Understanding and Validity in Qualitative Research. I: Harvard Educational Review, Vol. 62, No. 3, 1992. Side 279-300.

* Neumann, I: Diskursanalysens plass i samfunnsvitenskapene. I:Mening, materialitet, makt: Innføring i diskursanalyse, 2001. Fagbokforlaget. Kap. 2.

* Sigstad, H.M.H.: Characteristic interviews, different strategies: Methodological challenges in qualitative interviewing among respondents with mild intellectual disabilities. I: Journal of Intellectual Disabilities, Vol.18, No 2, 2014. Side 186-200.

NESH publikasjon: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnskunnskap, jus og humaniora, 2006. Elektronisk publisert www.etikkom.no

Statistikk

De Vaus,D.A.: Surveys in Social research. An Introduction,2014, 6th Ed. London:Routhledge. Kap.12-18.

Jonsborg, L. og Sørensen, P.M.: Statistikk for masterstudenter, 2015. Kun tilgjengelig i Fronter (for programstudenter som er semesterregistrert høst 2015).

Publisert 27. mai 2015 10:21 - Sist endret 1. sep. 2015 10:51