SPED4092 – Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i logopedi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet knyttet til logopedi.

Tips til oppgaveskriving, utdypende retningslinjer og krav til masteroppgaven samt informasjon om datahåndtering, veiledning, innlevering og sensur finner du på egen nettside

Hva lærer du?

Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor du viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Kunnskaper

Emnet skal gi kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

Du skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

Profesjonell kompetanse

Du skal ha kompetanse til å gi en kritisk vurdering av forskningsarbeiders kvalitet, gyldighet og relevans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i spesialpedagogikk og fordypningen logopedi.

Du må være eksamensmeldt i emnet i Studentweb for å kunne levere masteroppgaven. 

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot SPED4090 – Masteroppgave

Undervisning

Obligatoriske arbeidskrav

Det er tre obligatoriske arbeidskrav i emnet

  • Deltakelse på masteroppgaveseminar
  • Prosjektplan for egen masteroppgave
  • Opplæring i personvern

Arbeidskravene må være bestått for å kunne få tildelt veileder og for å levere masteroppgaven.

Masteroppgaveseminar og prosjektplan

I tredje semester av masterprogrammet følger du et masteroppgaveseminar (MOS). I løpet av MOS skal du utarbeide en prosjektplan som danner grunnlaget for masteroppgaven din. Oppmøte på MOS er obligatorisk. Ved legeerklæring tillates kun én gangs fravær.

Prosjektplanens gyldighet

En godkjent prosjektplan er gyldig i tre år. Dersom du er forsinket og prosjektplanen din er eldre enn tre år når du skal i gang med masteroppgaven, må du levere en oppdatert prosjektplan for ny godkjenning. Ny prosjektplan må være godkjent av instituttet for at du skal få tildelt en veileder og kan starte arbeidet med masteroppgaven. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved instituttet hvis dette gjelder deg.

Opplæring i personvern

Opplæring i personvern er et e-læringskurs som gjennomføres i Canvas.

Veiledning

I fjerde og siste semester av masterprogrammet, skjer arbeidet med masteroppgaven under veiledning. Det gis inntil 10 veiledninger per masteroppgave. Veiledningen er obligatorisk. 

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. 

Eksamen

Eksamen er innlevering av masteroppgave.

Du kan levere masteroppgaven i to ulike formater.

  • Som et samlet skriftlig arbeid - en monografi
  • Som artikkelbasert masteroppgave bestående av en innledning (kappe) og et artikkelutkast 

Valg av oppgaveformat avgjøres i samarbeid med veileder.

Studenter på emnet plikter å sette seg inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven:

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgaven er elektronisk. Du leverer masteroppgaven i Inspera og til DUO i Studentweb. Du skal ikke levere et trykket eksemplar av masteroppgaven.

Sensurering

Masteroppgaven sensureres av en kommisjon bestående av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Sensorene vurderer masteroppgaven etter kriteriene spesifisert i sensorveiledningen for masteroppgaver. Sensorene skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet om karakter oppnevnes en ny kommisjon. 

Sensurfrist 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Skriftlig begrunnelse for karakter blir publisert i Studentweb sammen med karakteren på datoen for sensurfrist. Dersom sensuren skulle bli forsinket vil du få beskjed på epost. 

Eksamensspråk

Du kan skrive masteroppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Alle får skriftlig begrunnelse sammen med karakteren.  

Sensurfrist på klager på karakter på masteroppgaver er 8 uker. I tillegg må det påregnes noe tid til oppnevning av ny sensurkommisjon. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått F/ikke bestått, kan leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk én gang i bearbeidet form. En bearbeidet oppgave leveres ikke senere enn ett år etter første innlevering.

Dersom du ønsker å levere oppgaven på nytt i bearbeidet form, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved instituttet snarest mulig og senest innen fristen for semesterregistrering. 

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 

Trekk fra eksamen

Studenter på emnet har tre eksamensforsøk. Dersom du trekker deg fra eksamen etter trekkfristen bruker du et eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra innlevering er oppgitt på semestersiden. 

Forsinkelse og permisjon

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk og engelsk