Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Logopedstudiets innhold konsentreres om fire hovedområder:

Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker; samt svelgevansker

 • Afasi i medisinsk, lingvistisk og kommunikasjonsperspektiv
 • Taleapraksi, dysartri, kognitive kommunikasjonsvansker, med flere
 • Kartlegging og behandlingsmetoder. Gjenopptrening kontra kompensering
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Hukommelsesvansker og andre ervervede kognitive problemer etter hjerneskade
 • Kartlegging og tiltak for svelgevansker (dysfagi)

Utviklingsmessige språk- og kommunikasjonsvansker

 • Språkutvikling
 • Generelle språkvansker
 • Spesifikke språkvansker
 • Tilleggsvansker sosialt, emosjonelt og læringsmessig
 • Språkvansker kontra språklydvansker
 • Kartlegging og behandlingsmetoder i kommunikasjons- og samspillsperspektiv
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Dyspraksi

Taleflytvansker: stamming og løpsk tale

 • Stammingens utviklingsmønster
 • Psykologiske reaksjoner på stamming
 • Løpsk tale
 • Kartlegging og behandlingsmetoder i førskole-, skole- og voksenalder

Stemmevansker

 • Funksjonelle og organiske stemmevansker hos barn og voksne
 • Perseptuell og akustisk vurdering
 • Stemmehygiene, forebygging, og ulike behandlingsstrategier
 • Arbeid med egen stemme

Hva lærer du?

Kunnskaper

Emnet skal gi studentene innsikt i kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker som grunnlag for å arbeide selvstendig og tverrfaglig med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak innen rammen av skoleverk og sosial- og helsevesen som stemmer overens med de europeiske normene for logopedutdanning (CPLOL 2007). Det omfatter forskningsbasert kunnskap om karakteristika ved ulike former for kommunikasjonsvansker og svelgevansker, så som utviklingstrekk, sosiale, emosjonelle og kognitive aspekt ved vansken.

I denne sammenheng omfatter kommunikasjon alle prosesser assosiert med forståelse og produksjon av talt og skrevet språk, så vel som egnede former for nonverbal kommunikasjon. Emnet skal videre gi forståelse av evidensbasert kunnskap om utredning og logopedisk arbeid evaluering av tiltak på individ og systemnivå.

Ferdigheter

Emnet skal bidra til å utvikle ferdigheter i som kreves for å ivareta yrkesrollen som logoped. Det innebærer at studenten skal mestre å knytte teoretisk forskningsbasert kunnskap til handling på en selvstendig måte. Ferdighetsutviklingen omfatter kunnskap om kartlegging, gjennomføring av observasjoner og tester som grunnlag for tiltak og veiledning på individ- og systemnivå. Det legges også vekt på å utvikle ferdighet i å samspille med mennesker som har kommunikasjonsvansker og til å samarbeide tverrfaglig.

Generell kompetanse

Kandidatene får en profesjonell kompetanse knyttet til logopedisk arbeid overfor mennesker med  kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker i alle aldersgrupper. Dette omfatter forebygging, kartlegging, intervensjon, evaluering og eventuell videre henvisning (CPLOL 2007).

På bakgrunn av egen kompetanse skal de bli bevisst sin egen profesjon og sine profesjonsgrenser, bidra til kritisk-analytisk refleksjon og diskusjon innen fagområdet, øke fokus på denne målgruppen blant annet ved bidra til å forbedre livsvilkårene til personer med språk-, kommunikasjons- og svelgevansker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Adgang til emnet forutsetter at du har fått opptak til masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot SPED4200 – Fordypning i logopedi

Undervisning

Undervisning

Emnets undervisningsformer er varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert læring/casebasert undervisning, egentrening og prosjektarbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk, og det knyttes arbeidskrav til emnet. Undervisningen er i hovedsak organisert som ukesamlinger.

Veiledning

Hver prosjektgruppe får inntil 2 timers veiledning i forbindelse med prosjektarbeidet.

Praksis

Praksis gjennomføres i løpet av fire semestre i stedet for 2, til sammen 10 uker. 

Praksisen er knyttet til studiets fire hovedemner, og studentene skal gjennomføre praksis innen hvert av områdene ervervede språk- og kommunikasjonsvansker, samt svelgevansker; utviklingsmessige språkvansker; taleflytvansker; og stemmevansker. Praksis legges til kompetansesentra, PP-tjeneste, skoler, barnehager, voksenopplæring, sykehus/helsevesen samt til logopeder med privat praksis. 

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Praksissteder

Instituttet benytter særlig praksissteder i Osloregionen, men praksis kan også bli lagt til andre deler av landet i mangel av relevante praksisplasser i rimelig nærhet til instituttet. Den enkelte student vil vanligvis få tildelt praksisplass i god tid før praksisperioden tar til. Studentene har ikke anledning til selv å velge praksisplass eller ha praksis på nåværende arbeidssted. Studenten kan selv komme med forslag til relevante, lokale praksisplasser. Forespørsel om praksisplass skal fremmes av Instituttet. Praksisplass og veileder vurderes av emneansvarlig.

Godkjenning

Praksis er en obligatorisk komponent i studiet og skal vurderes med ”godkjent/ikke godkjent”. Praksis vurderes av godkjent praksisveileder. En student som har fått ”ikke godkjent” i praksis, har anledning til å fremstille seg til en ny praksisperiode. Det gis kun ett nytt forsøk. Ved ny fremstilling i praksis, oppnevnes ny praksisveileder som skal vurdere studenten. Når denne praksisperioden er avsluttet, skal den nye praksisveilederen i møte med emneansvarlig fastsette den endelige vurderingen.

Obligatoriske komponenter

 • Praksis + praksisseminarer
 • Problembasert læring (PBL)
 • Arbeidskrav (3)
 • Deltakelse på obligatorisk undervisning, for eksempel stemmetrening
 • Prosjektarbeid

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før du kan gå opp til eksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene foreligger ved starten av studieåret.

Les mer om obligatoriske komponenter og oppmøte.

Eksamen

Obligatoriske komponenter som praksis, PBL, arbeidskrav og øvrig undervisning samt deltakelse på enkelte forelesninger og prosjektarbeid må være gjennomført og godkjent før kandidaten får gå opp til eksamenskomponenten skriftlig individuell eksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene foreligger ved starten av studieåret.

Eksamen består av en 3 dagers individuell hjemmeeksamen (2. semesteret, teller 50 prosent av karakteren) og en individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen (4. semesteret, teller 50 prosent av karakteren). Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Studenten trenger da ikke å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i de neste semesterene.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen.

Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evaluering av emnet SPED4200D vår 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig, og går over fire semestre. Det er ikke planlagt opptak for 2020.

Eksamen

Annenhver høst fra 2011

Undervisningsspråk

Norsk