Pensum/læringskrav

Statarisk

Aasen, Petter m.fl. (2002): Atferdproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Oslo: Cappelen Akademisk

Antonovsky, Aaron (2000): Helbredets Mysterium. København: Hans Reitzels forlag. Kap 1-3 Befring, Edvard (2008),Tema: Utdanningshistoriens mangfold. Bergen: Stiftelsen SKOLEN – Årbok for norsk utdanningshistorie, 25. årgang . Vegen mot løfterike perspektiv side 129- 143.

Befring, Edvard (2008): Forebygging i en psykososial kontekst. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen

Befring, Edvard (2008): Problematferd. Sosiale og emosjonelle vansker. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen

Breilid, Nils & Sørensen, Per M. (2008): Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen

Buli-Holmberg, Jorun (2008): Inkludering i arbeidslivet – samarbeid som kan forbedre overgang fra skole til arbeid. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen

Damsgaard, Hilde L. (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Oslo: Gyldendal Akademisk

Duesund, Liv (2009): Kropp og læring. Kompendium. Oslo: Unipub

Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker. Oslo: Universitetsforlaget

Hellesnes, Jon (1992): Ein utdana mann og eit dana menneske. Framlegg til eit utvida daningsomgrep. I: Dale, Erling L. (red.) Pedagogisk filosofi. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Hinshaw, Stephen & Kranz, Rachel (2009): The Triple Bind. Saving Our Teenage Girls from Today’s Pressures. New York: Ballantine Books

Iwaniec, Dorota (2006): The Emotionally Abused and Neglected Child: Identification, Assessment and Intervention: A Practice Handbook. Chichester: John Wiley.

Killén, Kari & Olofsson, May (2003): Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Korsgaard, Ove & Løvlie, Lars (2003): Innledning. I: Korsgaard, Ove m.fl. (red.) Dannelsens forvandlinger,. Oslo: Pax Forlag side 9-36.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 322 – 335.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 248-267

Lund, Ingrid (2004): Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget

Nielsen, Klaus (2003): Når eleverne selv skal sige det. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 219 - 236

Nordahl, Thomas m.fl. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget

Nyborg, Geir (2009): Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning. Spesialpedagogikk (In Press)

Overland, Terje (2007): Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Oslo: Fagbokforlaget Kap. 1 – 11.

Roland, Erling (2007): Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? Oslo: Universitetsforlaget

Rye, Henning (2002): Tidlig hjelp til bedre samspill, (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk

Rønhovde, Lisbeth I. (2004): Kan de ikke bare ta seg sammen? Om barn og unge med AD/HD og Tourette syndrom (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5

Säljö, Roger (2002): Læring, kunnskap og sosiokulturelle utvikling: mennesket og dets redskaper I: Bråten, Ivar (red.) Læring i kognitivt, sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen side 33 – 55.

Saugstad, Tone (2003): Læring i skole og i praksis. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 307 – 322.

Skogen, Kjell (2004): Innovasjon i skolen. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Oslo: Universitetsforlaget

Stern, Daniel N. (2007): Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv. Oslo: Abstrakt forlag. Side 33-77 og 93-132

Kursorisk

Addon, Mark (2007) Den merkelige hendelsen med hunden den natten. Oslo: Pax

Duesund, Liv (1995): Kropp, kunnskap og selvoppfatning, Oslo: Gyldendal

Killén, Kari (2004): Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar, (3.utgave). Oslo: Kommuneforlaget

NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeidet i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet

Sennett, Richard (2004): Respect: The Formation of Character in an Age of Inequality. London: Penguin

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratat og Barne- og familiedepartementet

Skjervheim, Hans (2001): Det instrumentalistiske mistaket. I: Deltakar og tilskodar, og andre essays. Side 241-250. Oslo: Aschehoug

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2009). Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk.

Intervju med Paul Ricoeur om danning og identitet

 

Publisert 30. juni 2009 09:43 - Sist endret 25. sep. 2018 11:06