Pensum/læringskrav

Statarisk

Aasen, Petter m.fl. (2002): Atferdproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Oslo: Cappelen Akademisk.

Antonovsky, Aaron (2000): Helbredets Mysterium. København: Hans Reitzels forlag. Kap 1-3.

Befring, Edvard (2008): Tema: Utdanningshistoriens mangfold. Bergen: Stiftelsen SKOLEN – Årbok for norsk utdanningshistorie, 25. årgang . Vegen mot løfterike perspektiv side 129- 143.

Befring, Edvard (2008): Forebygging i en psykososial kontekst. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen.

Befring, Edvard (2008): Problematferd. Sosiale og emosjonelle vansker. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen.

Befring, Edvard (2007): Forskningsmetode med etikk og statistikk. Det Norske Samlaget: Oslo.

Breilid, Nils & Sørensen, Per M. (2008): Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen.

Buli-Holmberg, Jorun (2008): Inkludering i arbeidslivet – samarbeid som kan forbedre overgang fra skole til arbeid. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) _Spesialpedagogikk:. Oslo: Cappelen.

Damsgaard, Hilde L. (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Duesund, Liv (2010): Kropp og læring. Kompendium. Oslo: Unipub.

Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker. Oslo: Universitetsforlaget.

Hellesnes, Jon (1992): Ein utdana mann og eit dana menneske. Framlegg til eit utvida daningsomgrep. I: Dale, Erling L. (red.) Pedagogisk filosofi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Hinshaw, Stephen & Kranz, Rachel (2009): The Triple Bind. Saving Our Teenage Girls from Today’s Pressures. New York: Ballantine Books.

Iwaniec, Dorota (2006): The Emotionally Abused and Neglected Child: Identification, Assessment and Intervention: A Practice Handbook. Chichester: John Wiley.

Killén, Kari & Olofsson, May (2003): Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Korsgaard, Ove & Løvlie, Lars (2003): Innledning. I: Korsgaard, Ove m.fl. (red.) Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax Forlag side 9-36.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 322 – 335.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 248-267.

Lie, B. (2010): Minoritetsspråklige elever med språkvansker. I: Wilson m.fl.: Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforalaget.

Lund, Ingrid (2004): Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget

McGowan, Patrick O. (2010): The epigenetics of social adversity in early life implications for mental health outcomes. I: Neurobiology of Diseases, Volume 39, Issue 1.

Moen, Torill (2011): Tre perspektiver på sosial kompetanse i skolen: Muligheter og begrensninger. I: Bjørnsrud, Halvor og Nilsen, Sven (red.) Lærerarbeid for tilpasset opplæring – tilrettelegging for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Murgatroyd, Chris m.fl (2010): Genes learn from stress. How infatile trauma programs us for depression. I: Epigenetics.

Nielsen, Klaus (2003): Når eleverne selv skal sige det. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 219 - 236.

Nordahl, Thomas m.fl. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget.

Nyborg, G.(2010). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning. Spesialpedagogikk, (In Press).

Roland, Erling (2007): Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? Oslo: Universitetsforlaget.

Rye, Henning (2002): Tidlig hjelp til bedre samspill (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rønhovde, Lisbeth I. (2004): Kan de ikke bare ta seg sammen? Om barn og unge med AD/HD og Tourette syndrom (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5.

Säljö, Roger (2002): Læring, kunnskap og sosiokulturelle utvikling: mennesket og dets redskaper I: Bråten, Ivar (red.) Læring i kognitivt, sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen side 33 – 55.

Saugstad, Tone (2003): Læring i skole og i praksis. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag side 307 – 322.

Sennett, Richard (2004): Respect: The Formation of Character in an Age of Inequality. London: Penguin

Skogen, Kjell (2004): Innovasjon i skolen. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Oslo: Universitetsforlaget

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk side 25-117 og side 267-487.

Skårderud, Finn (2011). Den fenomenale kroppen. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, side 632-649.

Stern, Daniel N. (2007): Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv. Oslo: Abstrakt forlag. Side 33-77 og 93-132.

Steven L. Thorne (2005): Epistemology, Politics, and Ethics in Sociocultural Theory in: The Modern Language Journal, Vol. 89, No. 3, Special Issue: Methodology, Epistemology, and Ethics

Turiel, Elliot ( 2003): Resistance and Subversion in Everyday Life. Journal of Moral Education, Vol. 32, No. 2

Kursorisk

Addon, Mark (2007): Den merkelige hendelsen med hunden den natten. Oslo: Pax.

Duesund, Liv (1995): Kropp, kunnskap og selvoppfatning, 5.utg. 2007 Oslo: Gyldendal.

Killén, Kari (2004): Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar, (3.utgave). Oslo: Kommuneforlaget

NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeidet i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratat og Barne- og familiedepartementet

Skjervheim, Hans (2001): Det instrumentalistiske mistaket. I: Deltakar og tilskodar, og andre essays. Side 241-250. Oslo: Aschehoug

Intervju med Paul Ricoeur om danning og identitet

 

Publisert 5. apr. 2011 10:38 - Sist endret 25. sep. 2018 11:07