Pensum/læringskrav

Pensumlisten gjelder for høst 2012 og vår 2013.

Statarisk

Aasen, Petter m.fl. (2002): Atferdproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Oslo: Cappelen Akademisk.

Antonovsky, Aaron (2000): Helbredets Mysterium. København: Hans Reitzels forlag. Kap 1-3

Befring, Edvard (2012): Skolen for barnas beste - Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Oslo: Det norske samlaget.

Befring, Edvard & Duesund, Liv(2012): Relasjonsvansker. Psykososial problematferd. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen. Side 448-470.

Befring, Edvard (2008): Forebygging i en psykososial kontekst. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen.

Befring, Edvard (2007): Forskningsmetode med etikk og statistikk. Oslo: Det Norske Samlaget.

Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (2012): Demokratisk medborgerskap i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 (s.17-33), Kap. 2 (s.34-58) og Kap. 4 (s.79-101).

Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (2012): Tidlig innsats - Bedre læring for alle? Oslo: Cappelen Damm. Kap. 8 og 9. (s. 121-152)

Breilid, Nils & Sørensen, Per M. (2012): Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen. Side 627-645.

Buli-Holmberg, Jorun (2012): Inkludering i arbeidslivet – overgang fra skole til arbeid for ungdom med særlige opplæringsbehov. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen.

Damsgaard, Hilde L. (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Duesund, Liv (2012): Kropp og læring. Kompendium. Oslo: Unipub.

Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker. Oslo: Universitetsforlaget

Hellesnes, Jon (1992): Ein utdana mann og eit dana menneske. Framlegg til eit utvida daningsomgrep. I: Dale, Erling L. (red.) Pedagogisk filosofi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Iwaniec, Dorota (2006): The Emotionally Abused and Neglected Child: Identification, Assessment and Intervention: A Practice Handbook. Chichester: John Wiley.

Killén, Kari & Olofsson, May (2003): Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget.

Korsgaard, Ove & Løvlie, Lars (2003): Innledning. I: Korsgaard, Ove m.fl. (red.) Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax Forlag side 9-36.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag. side 322 – 335

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag. side 248-267

Lie, B. (2010): Minoritetsspråklige elever med språkvansker. I: Wilson m.fl.: Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforalaget.

Lund, Ingrid (2012): Det stille atferdsproblemet - Innagerende atferd i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.

Nielsen, Klaus (2003): Når eleverne selv skal sige det. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag. side 219 - 236

Nordahl, Thomas m.fl. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget.

Roland, Erling (2007): Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? Oslo: Universitetsforlaget.

Rønhovde, Lisbeth I. (2004): Kan de ikke bare ta seg sammen? Om barn og unge med AD/HD og Tourette syndrom (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5

Säljö, Roger (2002): Læring, kunnskap og sosiokulturelle utvikling: mennesket og dets redskaper I: Bråten, Ivar (red.) Læring i kognitivt, sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen. side 33 – 55

Saugstad, Tone (2003): Læring i skole og i praksis. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag. side 307 – 322

Sennett, Richard (2004): Respect: The Formation of Character in an Age of Inequality. London: Penguin.

Skogen, Kjell (2004): Innovasjon i skolen. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Oslo: Universitetsforlaget.

Skårderud, Finn (2011). Den fenomenale kroppen . Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, side 632-649.

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2010): Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk. side 25-117 og side 267-487

Stern, Daniel N. (2007): Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv. Oslo: Abstrakt forlag. side 33-77 og 93-132

Stray, Janicke Heldal (2011): Demokrati på timeplanen. Bergen: Fagbokforlaget. S. 73-125. Strømøy, Tone (2005): Oppdragelse mellom frihet og grenser - barns selvfølelse - voksnes ansvar. Oslo: Damm.

Thorne, Steven L. (2005): Epistemology, Politics, and Ethics in Sociocultural Theory. In: The Modern Language Journal, Vol. 89, No. 3, Special Issue: Methodology, Epistemology, and Ethics. Se artikkelen her.

Turiel, Elliot ( 2003) Resistance and Subversion in Everyday Life. Journal of Moral Education, Vol. 32, No. 2. Se artikkelen her.

Kursorisk

Addon, Mark (2007): Den merkelige hendelsen med hunden den natten. Oslo: Pax.

Duesund, Liv (1995): Kropp, kunnskap og selvoppfatning, 5.utg. 2007. Oslo: Gyldendal.

Killén, Kari (2004): Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar (3.utgave). Oslo: Kommuneforlaget.

Lareau, Annette (2012): Unequal childhoods - Class, Race, and Family Life. California: University of California Press.

NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeidet i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratat og Barne- og familiedepartementet.

Skjervheim, Hans (2001): Det instrumentalistiske mistaket. I: Deltakar og tilskodar, og andre essays. Side 241-250. Oslo: Aschehoug.

Intervju med Paul Ricoeur om danning og identitet

 

Publisert 21. mars 2012 09:06 - Sist endret 24. sep. 2018 15:18