Pensum/læringskrav

Pensumlisten gjelder for høst 2014 og vår 2015.

Statarisk

Aasen, Petter m.fl (2002): Atferdproblemer. Innføring i pedagogisk analyse, Oslo:Cappelen Akademisk.

Antonovsky, Aaron (2000): Helbredets Mysterium, København: Hans Reitzels forlag. Kap. 1 - 3.

Befring, Edvard (2014): Den forløsende pedagogikken, Gyldendal Akademisk

Befring, Edvard (2012): Skolen for barnas beste - Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling, Oslo: Det Norske Samlaget.

Befring, Edvard & Duesund, Liv (2012): Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 448-470.

Befring, Edvard (2012): Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen. s. 129-147.

Befring, Edvard (2007): Forskningsmetode med etikk og statistikk, Oslo: Det Norske Samlaget.

Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (2012): Tidlig innsats - Bedre læring for alle? , Oslo: Cappelen Damm. Kap. 8 og 9. (s. 121-152).

Buli-Holmberg, Jorun (2012): Inkludering i arbeidslivet – overgang fra skole til arbeid for ungdom med særlige opplæringsbehov. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 665 - 687.

Damsgaard, Hilde L. (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Duesund, Liv (2014): Kropp og læring, Oslo: Unipub. Kompendium.

Duesund, Liv m.fl. (2014): Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3

Duesund, Liv (2014): Uro i skolen, I: Stray, Janicke.H. & Wittek, Line (red): Pedagogikk - en grunnbok, Oslo: Cappelen Akademisk, s. 568-584

Glavin, Patrick & Linbäck, Sven Oscar (2014): Å undervise i sosiale kompetanse. Oslo: Universitetsforlaget.

Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker, Oslo: Universitetsforlaget.

Hosang, Daniel Martinez m.fl. (2012): Racial Formation in the Twenty-First Century, UC Press. S. 19-44 og 188-213.

Imsen, Gunn (2014): Elevens verden - innføring i pedagogisk psykologi, Oslo: Universitetsforlaget, 5.utgave, s. 57-217.

Iwaniec, Dorota (2006): The Emotionally Abused and Neglected Child: Identification, Assessment and Intervention: A Practice Handbook, Chichester: John Wiley.

Killén, Kari & Olofsson, May (2003): Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer, Oslo: Kommuneforlaget.

Kirp, David L. (2013): Improbable Scholars - The Rebirth of a Great American School System and a Strategy for America's Schools, New York: Oxford Univeristy Press.

Klein, Jessie (2012): The Bully Society: School Shootings and the Crisis of Bullying in America's Schools, New York: New York University Press.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 322-335.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 248-267.

Lareau, Annette (2012): Unequal childhoods - Class, Race, and Family Life, California: University of California Press.

Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2014): Veiledning og praktisk yrkesteori, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 3.utgave, s. 57-189

Lie, Branca (2014): Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever - Begavede elever og begavede elever med lærevansker, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 38-68.

Lie, Branca (2010): Minoritetsspråklige elever med språkvansker. I: Wilson m.fl.:: Spesialundervisning i grunnskolen, Bergen: Fagbokforlaget.

Lorenzten, T. (2013): Mysteriet Mamma. Oktober forlag.

Lund, Ingrid (2012): Det stille atferdsproblemet - Innagerende atferd i barnehage og skole, Bergen: Fagbokforlaget.

Nielsen, Klaus (2003): Når eleverne selv skal sige det. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 219-236.

Nordahl, Thomas m.fl. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge, Bergen: Fagbokforlaget.

Nyborg, Geir (2013): Spesifikke språkvansker og atferd, emosjonelle og sosiale vansker: Et oppfølgingsopplegg for barn og foreldre. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.  48(5), s 61- 73

Nyborg, Geir (2011): Lærerens bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.  46(4), s 17- 30

Nyborg, Geir (2010). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (6), s 30- 45

Roland, Erling (2014): Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?, Oslo: Universitetsforlaget.

Rønhovde, Lisbeth I. (2004): Kan de ikke bare ta seg sammen? Om barn og unge med AD/HD og Tourette syndrom (2.utgave), Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2-5.

Säljö, Roger (2002): Læring, kunnskap og sosiokulturelle utvikling: mennesket og dets redskaper I: Bråten, Ivar (red.): Læring i kognitivt, sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv, Oslo: Cappelen. s. 33-55.

Saugstad, Tone (2003): Læring i skole og i praksis. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 307-322.

Sennett, Richard (2004): Respect: The Formation of Character in an Age of Inequality, London: Penguin.

Skogen, Kjell (2004): Innovasjon i skolen. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving, Oslo: Universitetsforlaget.

Skårderud, Finn (2011): Den fenomenale kroppen, Tidsskrift for norsk psykologforening, 48. s. 632-649. Link til artikkelen.

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2010): Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn, Oslo: Gyldendal akademisk. s. 25-117 og 267-487.

Stern, Daniel N. (2007): Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv, Oslo: Abstrakt forlag. s. 33-77 og 93-132.

Thorne, Steven L. (2005): Epistemology, Politics, and Ethics in Sociocultural Theory. I: : The Modern Language Journal, Vol. 89, No. 3, Special Issue: Methodology, Epistemology, and Ethics. Link til artikkelen.

Turiel, Elliot ( 2003): Resistance and Subversion in Everyday Life, I:: Journal of Moral Education, Vol. 32, No. 2. Link til artikkelen.

Øverlien, Carolina (2012): Vold i hjemmet – barns strategier, Oslo: Universitetsforlaget.

Kursorisk

Addon, Mark (2007): Den merkelige hendelsen med hunden den natten, Oslo: Pax.

Duesund, Liv (1995): Kropp, kunnskap og selvoppfatning, 5.utg. 2007. Oslo: Gyldendal.

Killén, Kari (2004): Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar, (3.utgave). Oslo: Kommuneforlaget.

NOU 2009:8: Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeidet i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning, Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet, Oslo: Sosial- og helsedirektoratat og Barne- og familiedepartementet. Link finner du her..

Skjervheim, Hans (2001): Det instrumentalistiske mistaket. I:: Deltakar og tilskodar, og andre essays, Oslo: Aschehoug. s. 241-250.

Intervju med Paul Ricoeur om danning og identitet.

Publisert 11. nov. 2014 14:33 - Sist endret 25. sep. 2018 11:09