Pensum/læringskrav

Pensumlisten gjelder for høst 2015 og vår 2016.

Statarisk

Aasen, Petter m.fl (2002): Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse, Oslo: Cappelen Akademisk.

Bauman, Zygmunt (2000): Flytende modernitet, Oslo: Vidarforlaget.

Befring, Edvard (2014): Den forløsende pedagogikken, Gyldendal Akademisk.

Befring, Edvard & Duesund, Liv (2012): Relasjonsvansker. Psykososial problematferd, I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 448-470.

Befring, Edvard (2012): Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 129-147.

Befring, Edvard (2015): Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bjørnsrud, Halvor & Nilsen, Sven (2012): Tidlig innsats - Bedre læring for alle?, Oslo: Cappelen Damm. Kap. 8 og 9. (s. 121-152).

Buli-Holmberg, Jorun (2012): Inkludering i arbeidslivet – overgang fra skole til arbeid for ungdom med særlige opplæringsbehov. I: Befring, Edvard & Tangen, Reidun (red.): Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen. s. 665 - 687.

Damsgaard, Hilde L., & Eftedal, Cecilie I (2014): … men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole, Oslo: Cappelen Damm.

Damsgaard, Hilde L. (2003): Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Duesund, Liv m.fl (2014): Uro i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3.

Duesund, Liv (2014): Uro i skolen, I: Stray, Janicke H. & Wittek, Line (red.): Pedagogikk - en grunnbok, Oslo: Cappelen Akademisk, s. 568-584.

Duesund, Liv (2007): Kropp, kunnskap og selvoppfatning. 5. utgave Oslo: Universitetsforlaget. Link finner du her.

Frønes, Ivar (2013): Å forstå sosialisering, Oslo: Gyldendal.

Glavin, Patrick & Linbäck, Sven O. (2014): Å undervise i sosial kompetanse, Oslo: Universitetsforlaget.

Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker, Oslo: Universitetsforlaget.

Haugen, Cecilie R., & Hestbek, Tine A. (red.). (2014): Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske  utfordringer og muligheter i norsk skole, Oslo: Universitetsforlaget.

Hosang, Daniel M. m.fl. (2012): Racial Formation in the Twenty-First Century, UC Press. S. 19-44 og 188-213.

Imsen, Gunn (2014): Elevens verden - innføring i pedagogisk psykologi, Oslo: Universitetsforlaget, 5.utgave, s. 57-217.

Killén, Kari & Olofsson, May (2003): Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer, Oslo: Kommuneforlaget.

Kirp, David L. (2013): Improbable Scholars - The Rebirth of a Great American School System and a Strategy for America's Schools, New York: Oxford University Press.

Klein, Jessie (2012): The Bully Society: School Shootings and the Crisis of Bullying in America's Schools, New York: New York University Press.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 322-335.

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 248-267.

Landsman, Julie G. & Lewis, Chance W. (2011): White Teachers / Diverse Classrooms, Stylus Publishing LLC.

Lareau, Annette (2012): Unequal childhoods - Class, Race, and Family Life, California: University of California Press.

Lorentzen, Trude (2013): Mysteriet Mamma, Oktober forlag.

Lund, Ingrid (2012): Det stille atferdsproblemet - Innagerende atferd i barnehage og skole, Bergen: Fagbokforlaget.

Mausethagen, Sølvi (2015): Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonalitet og lærerarbeidet, Oslo: Universitetsforlaget.

McAdoo, Maisie (2011): Inside the Mystery of Good Teaching,

Nielsen, Klaus (2003): Når eleverne selv skal sige det. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 219-236.

Nordahl, Thomas m.fl. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge, Bergen: Fagbokforlaget.

Nyborg, Geir (2013): Spesifikke språkvansker og atferd, emosjonelle og sosiale vansker: Et oppfølgingsopplegg for barn og foreldre. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.  48(5), s 61- 73

Nyborg, Geir (2011): Lærerens bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning. Psykologi i kommunen. ISSN 1892-3364.  46(4), s 17- 30 (finnes i Fronter)

Nyborg, Geir (2010): Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (6), s. 30- 45  (finnes i Fronter)

Roland, Erling (2014): Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?, Oslo: Universitetsforlaget.

Rydland, Veslemøy, & Aukrust, Vibeke G. (2008): Identity revealed through talk among young language-minority children in Norwegian Classrooms. International Journal of Educational Research, 47, s. 301-311.

Säljö, Roger (2002): Læring, kunnskap og sosiokulturell utvikling: mennesket og dets redskaper I: Bråten, Ivar (red.): Læring i kognitivt, sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv, Oslo: Cappelen. s. 33-55.

Saugstad, Tone (2003): Læring i skole og i praksis. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.): Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde, København: Akademisk Forlag. s. 307-322.

Sennett, Richard (2004): Respect: The Formation of Character in an Age of Inequality, London: Penguin.

Skårderud, Finn (2011): Den fenomenale kroppen, Tidsskrift for norsk psykologforening, 48. s. 632-649. Link til artikkelen.

Skårderud, Finn, Haugsgjerd, Svein, Stänicke, Erik (2010): Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn, Oslo: Gyldendal akademisk. s. 25-117 og 267-487.

Stern, Daniel N. (2007): Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv, Oslo: Abstrakt forlag. s. 33-77 og 93-132.

Thorne, Steven L. (2005): Epistemology, Politics, and Ethics in Sociocultural Theory. I: The Modern Language Journal, Vol. 89, No. 3, Special Issue: Methodology, Epistemology, and Ethics. Link til artikkelen.

Turiel, Elliot (2003): Resistance and Subversion in Everyday Life, I: Journal of Moral Education, Vol. 32, No. 2. Link til artikkelen.

Øverlien, Carolina (2012): Vold i hjemmet – barns strategier Oslo: Universitetsforlaget.

Øverlien, Carolina (2015): Ungdom, vold og overgrep Skolen som forebygger og hjelper Oslo: Universitetsforlaget.

Kursorisk

Addon, Mark (2007): Den merkelige hendelsen med hunden den natten, Oslo: Pax.

Befring, Edvard, Duesund, Liv & Popovici, Stefan (2013): Familier og Barn i Krise. Rapport fra forskningsprosjektet: Økningen i tilmeldte til barnevernet – en analyse av utviklingstrekk, Rapporten finner du her.

Killén, Kari (2004): Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar, (3.utgave). Oslo: Kommuneforlaget.

Myhre, Linnea (2014): Kjære, Oslo: Tiden Norsk Forlag.

NOU 2009:8: Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeidet i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning, Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet, Oslo: Sosial- og helsedirektoratat og Barne- og familiedepartementet. Link finner du her.

Skjervheim, Hans (2001): Det instrumentalistiske mistaket. I: Deltakar og tilskodar, og andre essays, Oslo: Aschehoug. s. 241-250.

Steyer, James P. (2002): THE OTHER PARENT. The Inside Story of The Media’s Effect on Our Children, New York: ATRIA BOOKS.

Intervju med Paul Ricoeur om danning og identitet.

 

Publisert 17. nov. 2015 12:52 - Sist endret 27. sep. 2018 14:25