Pensum/læringskrav

Denne delen av pensumlisten er under bearbeiding. Deler kan bli fjernet, så utsett bokjøp inntil videre. Nærmere beskjed kommer i løpet av kort tid.

Lese- og skrivevansker

Catts, H.W., Kamhi, A.G., (ed.): Language and Reading Disabilities, 2005. Boston, Usa: Allyn & Bacon . (370 s.).

*Elbro, C., Nielsen I. og Petersen D.K.: Dyslexia in Adults: Evidence for Deficits in Non-word Reading and in the Phonological Representation of Lexical Items, 1994. Annals of Dyslexia, Vol.44 . (20 s.).

*Hagtvet, B., Lassen, L., Lyster, S., Vea, G.D.: Elever med marginale lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet, 1996. Spesialpedagogikk nr.3 . (20 s.).

*Lyon, G.R.: Towards a Definition of Dyslexia, 1995. Annals of Dyslexia Volume XLV. (20 s.).

*Lyon,G.R, Shaywitz, S.E. & Shaywitz, B.A: (2003). A Definition of Dyslexia. Annals of Dyslexia Vol. 53 (9 s.).

*Lyster, S.A.: Lese- og staveutvikling. Fra fonologisk bevissthet til Morfologisk kunnskap, 1996. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk nr.2. (6 s.).

Spear-Swerling, L. and Sternberg, R.J: *The Road Not Taken: An Integrative Theoretical Model of Reading Disability, 1994. Journal Of Learning Disabilities, Volume 27, nr.2, Febr. (12 s.).

Vygotsky, L.S.: Mind in Society, The Developement of Higher Psychological Processes, 1978. London: Harvard University Press. (130 s.) .

Wold, A.H. (red.): Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive, 1996. Oslo: Cappelen. (310 s.).

Matematikkvansker

Baroody, A., Dowker, A. (ed.): The Developement of Arithmetic Skills and Concepts, 2003. UK: Lawrence Erlbaum Associates. (200 s.).

Holm, M.: Opplæring i matematikk. For elever med matematikkvansker og andre elever, 2002. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (150 s.).

Holm, M.: Kvalitet i opplæringstilbudet for elever med matematikkvansker. Delrapport fra et prosjekt, 1998. Oslo: ISP, UIO. (20 s.).

Huges, M.: Children and number. Difficulties in learning mathematics, 1997. Oxford, UK: Blackwell Publ.Ltd. (170 s.).

*Magne, O.: Dysmathematica. Fakta och teorier om matematikinlärning for handikappade elever, 1992. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, nr.3. (20 s.).

Miles, T.R. and Miles, E (ed.): Dyslexia and mathematics, 1992. London: Routledge. (125 s.).

Ostad, S.A.: Elever med matematikkvansker. Studier av kunnskapsutviklingen i strategisk perspektiv, 1999. Blindern: Unipub. (140 s.).

Datateknologi i spesialpedagogisk arbeid

Brøyn, T. og Schultz, J.H. (red): IKT og tilpasset opplæring, 2005. Oslo: Tano Ascheoug. (210 s.).

Jonsborg, L.: Datateknologi i spesialpedagogisk arbeid. Forelesningskompendier, 2002. Oslo: ISP; UIO. (ca. 200 s.).

*Van Daal, V.H.P. & Reitsma, P.: Computer-assisted learning to read and spell: Results from two pilot studies, 2000. Journal of reading research in reading, Vol.23(2), p.181-193. (12 s.).

*Walker, S. & Reinolds, L.: Screen design for children's reading: Some key issues, 2000. Journal of reading research in reading, Vol 23 (2), p.224-234. (10 s.).

IKT - årsplaner, 2003. Kirke- Utdannings og Forskningsdepartementet . (ca.50 s.).

I tillegg kommer dokumentasjon til programvare som blir valgt ut ved starten av hvert semester.

Psykososiale vansker

Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag (17 sider)

Lund, Ingrid (2004): Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget (127 sider)

Nielsen, Klaus (2003): Når eleverne selv skal sige det. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens læringslandskab. At lære gennem at arbejde. København: Akademisk Forlag (19 sider)

Nyborg, Geir (2009): Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning. Spesialpedagogikk (In Press) (14 sider)

Overland, Terje (2007): Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Oslo: Fagbokforlaget (302 sider)

Rye, Henning (2002): Tidlig hjelp til bedre samspill, (2.utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk (224 sider)

Säljö, Roger (2002): Bråten, Ivar (red.) Læring i kognitivt, sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen (24 sider)

Forutsettes lest: Ogden, T.: Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 2001. Oslo: Gyldendal Akademisk. (240 sider)

Språkvansker hos barn

SPRÅKVANSKER HOS BARN

Bishop, D. V.M. & Snowling, M. J. (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or different. Psychological Bulletin, 130, 858-886.

Dodd, B (2005): Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorder, London, Whurr Publisher.

Kristoffersen, K. E., Simonsen, H. G. & Sveen, A (red). (2005). Språk; en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8 og 9.

Leonard, L (1998): Children with specific language impairment. London; MIT Press

Snowling, M.J. & Hayiou-Thomas, M.E. (2006). The Dyslexia Spectrum: continuities Between Reading, Speech, and Language Impairments. Topics of Language Disorders, 26, 2, 110-126.

Det tas forbehold om små endringer av litteraturlisten i løpet av studieåret

Publisert 30. juni 2009 09:43 - Sist endret 20. aug. 2009 11:30