Pensum/læringskrav

Forandringer kan forekomme

Befring, E. (2007). Forskningsmetode med etikk og statistikk. Oslo: Samlaget.

Bishop, D. & Mogford, K. (red) (1993). Language development in exceptional circumstance. Edinburg: Churchill: Livingstone . Kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Bjørnrå, T., Guneriussen, W. & Sommerbakk, V. (red.) (2008). Utviklingshemning, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.

Bøckmann, S. (2008). Utviklingshemning og sorg. Oslo: Cappelen Damm.

Drew, C.J. & Hardman, M.L. (2007). Intellectual disabilities across the lifespan. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill, Prentice Hall. ISBN: 0131707345.

Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle (2008). I: Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, K.E., Jacobsen, K. & Nicolaysen (red) (2003). Sett og forstått. Alternativer til tvang og makt i møte med utviklingshemmede. Oslo: Gyldendal.

Fyhr, G. (2002). Den forbudte sorg: om forventninger og sorg omkring det handicappede børn. 2. udg. København: Komiteen for Sundhedsopplysning.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (2001). Forskrift om habilitering og rehabilitering. www.lovdata.no

Helse- og omsorgsdepartementet (2004). Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. I-1028

Holck, G. & Opdal, L.R. (2008). Som fibrene i et rep. Faglige og administrative utfordringer i tjenesteyting overfor barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagogikk, 01.08., pp 45 –60. https://ekstern.utdanningsforbundet.no/upload/Utdanningsakademiet/Spesialpedagogikk/holck.pdf

Horgen, T. , Slåtta, K. & Gjermestad, A. (red) (2010). Multifunksjonshemming. Livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4, 8, 9.

Jordan, R. (2001). Autism with severe learning difficulties. A guide for parents and professionals. London: Souvenir Press (Educational and Academic). ISBN: 0285635999.

Light, J.C., Beukelman, D.R., & Reichle, J. (eds.) (2003). Communicative competence for individuals who use AAC. Baltimore: Brookes Publishing.

Lorentzen, P. (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn. Oslo: Universitetsforlaget.

Normann, T., Sandvin, J.T., Thommesen, H. (2008). Om rehabilitering. Mot en helhetlig og felles forståelse? Oslo: Kommuneforlaget.

Næss, S. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Tidsskrift for den norske Lægeforening,(16): 1940-1944. Artikkelen distribueres av faglig koordinator.

Parette, H.P. (2008). Research-Based Practices in Developmental Disabilities. Austin, Texas: pro-ed.

Rogne, K.T. & Hareide, B.J. (2004). Hverdagsliv i familier med utviklingshemmede barn. Oslo: Kommuneforlaget. Rye, H. (2002). Tidlig hjelp til bedre samspill. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Solberg, K.O., Davidsen, E.M., Lybæk, K.A., Vikin, G., Berger, H., Werner, S.B. (2006). Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemning og demens.

Sosial- og helsedirektoratet (2007). Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. Rapport IS-1456.

Ca. 3200 sider

Supplerende litteratur

Fuglseth, K. & Skogen, K. (red.) (2006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metoder. Oslo: Cappelen Akademisk.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.(sosialtjenesteloven). Kapittel 4A. (www.lovdata.no)

Holck, G. (2008). Organisasjonsutvikling som systemrettet innovasjonsarbeid. Pp. 211-225, i: Befring, E. & Tangen, R. (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Renlund, C. (2010). Doktoren kunne ikke reparere meg. En bok om sykdom og funksjonsnedsettelse og om hvordan vi kan hjelpe. Bergen: Skauge forlag.

Renlund, C. (2010). Små søsken. Om å være liten og ha en søster eller bror med sykdom eller alvorlig funksjonsnedsettelse. Bergen: Skauge forlag.

Thorsen, K. & Myrvang, V. H. (2008). Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning. Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.

Lov om barnehager (barnehageloven) av 17.juni 2005.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31.

Kunnskapsdepartemenet: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (www.lovdata.no)

Kunnskapsdepartementet (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. St. melding nr 18 (2010-2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Publisert 5. apr. 2011 10:39 - Sist endret 23. mars 2012 15:59