Pensum/læringskrav

Forandringer kan forekomme

Bishop, D. & Mogford, K. (red): Language development in exceptional circumstances, 1993. Edinburg: Churchill: Livingstone . Kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Bjørnrå, T., Guneriussen, W. & Sommerbakk, V. (red.) (2008). Utviklingshemning, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.

Bøckmann, S. (2008). Utviklingshemning og sorg. Oslo: Cappelen Damm

Drew, C.J. & Hardman, M.L: Intellectual disabilities across the lifespan, 2007. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill, Prentice Hall. ISBN: 0131112163.

Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle, I.: Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker, 2008. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, K.E., Jacobsen, K. & Nicolaysen (red) (2003). Sett og forstått. Alternativer til tvang og makt i møte med utviklingshemmede. Oslo: Gyldendal.

Fyhr, G. (2002). Den forbudte sorg: om forventninger og sorg omkring det handicappede børn. 2. udg. København: Komiteen for Sundhedsopplysning.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (2001). Forskrift om habilitering og rehabilitering. www.lovdata.no

Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven, 2004. I-1028 Gratis. http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20041223-1837.html.

Horgen, T. (2006). Det nære språket. Språkmiljø for mennesker med multifunksjonshemning. Oslo: Universitetsforlaget.

Holck, G. & Opdal, L.R. (2008). Som fibrene i et rep. Faglige og administrative utfordringer i tjenesteyting overfor barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagogikk, 01.08., pp 45 –60.

https://ekstern.utdanningsforbundet.no/upload/Utdanningsakademiet/Spesialpedagogikk/holck.pdf

Jordan, R: Autism with severe learning difficulties. A guide for parents and professionals., 2001. London: Souvenir Press (Educational and Academic). ISBN: 0285635999.

Light, J.C., Beukelman, D.R., & Reichle, J. (eds.) (2003). Communicative competence for individuals who use AAC. Baltimore: Brookes Publishing

Lorentzen, P. (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn. Oslo: Universitetsforlaget

Normann, T., Sandvin, J.T., Thommesen, H. (2003). Om rehabilitering. Mot en helhetlig og felles forståelse? Oslo: Kommunforlaget.

Næss, S. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Tidsskrift for den norske Lægeforening, (16): 1940-1944. Artikkelen distribueres av faglig koordinator.

Parette, H.P. (2008). Research-Based Practices in Developmental Disabilities. Austin, Texas: pro-ed.

Rogne, K.T. & Hareide, B.J. (2004). Hverdagsliv i familier med utviklingshemmede barn. Oslo: Kommuneforlaget

Solberg, K.O., Davidsen, E.M., Lybæk, K.A., Vikin, G., Berger, H., Werner, S.B. (2006). Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemning og demens

Sosial- og helsedirektoratet (2007). Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. Rapport IS-1456. 

Supplerende litteratur

Befring, E. (2007: Forskningsmetode med etikk og statistikk Oslo: Samlaget

Fuglseth, K. & Skogen, K. (red.). (2006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og metoder. Oslo: Cappelen Akademisk

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.(sosialtjenesteloven). Kapittel 4A. (www.lovdata.no)

Holck, G. (2008). Organisasjonsutvikling som systemrettet innovasjonsarbeid. Pp. 211-225, i: Befring, E. & Tangen, R. (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Lov om barnehager (barnehageloven) av 5. mai 1995 nr 19, med endringer av 4. juli 2003 nr. 73, gjeldende fra 1. mai 2004, http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19970619-064.html&dep=alle&kort+,+titt=barnehageloven&.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31., http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000414-031.html&dep=alle&kort+,+titt=personopplys&.

Kunnskapsdepartemenet: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (www.lovdata.no)

Ca. 3200 sider

Publisert 27. okt. 2009 08:47 - Sist endret 12. jan. 2010 15:13