Pensum/læringskrav

Forandringer kan forekomme.

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International. Vol. 11 (1); 11-18. https://academic.oup.com/heapro/article-lookup/doi/10.1093/heapro/11.1.11

Bakken, T.L. (2015). Utviklingshemming og hverdagsvansker: faktorer som påvirker psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Barne- og likestillingsdepartementet (2016). NOU 2016: 17. På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

Beukelman, D. R. & Mirenda, P. (2013). Augmentative & Alternative Communication: Supporting Children & Adults with Complex Communication Needs. Baltimore, Md. : Paul H. Brookes Pub. Co.

Bjørnrå, T., Guneriussen, W. & Sommerbakk, V. (red.) (2008). Utviklingshemning, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.

Burgoyne, K.., Duff, F., Clarke, P., Buckley, S., Snowling, M. & Hulme, C. (2012). Reading and language intervention for children with Down syndrome: Outcomes from a RCT. Journal Of Intellectual Disability Research, 56(7-8), 696.

Bøckmann, S. (2008). Utviklingshemning og sorg. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap. 2, 3, 4, 5.

Carr, A., Linehan, C., O’Reilly, G., Walsh, P. N. & McEvoy, J. (2016). The Handbook of Intellectual Disability and Clinical Psychology Practice. Second edition. London and New York: Routledge. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 20.

Backman, E., Eberhart, B., Gustafsson, C., Häggström Qvist, C., Lindberger, L., Nolemo, M., Nylander, E-M., & Ragnar, C. (2015). Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen. Evidensbaserad habilitering.

Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle (2008). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, K. E. (red) (2013). Utviklingshemming og deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 3, 5, 8.

Engevik, L.I., Næss, K.-A. B., & Hagtvet, B. E. (2016). Cognitive stimulation of pupils with Down syndrome: A study of inferential talk during book-sharing. Journal of Research in Developmental Disabilities, 55, s 287-300. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422216300889

Folkman, S., Lazarus, R.S., Gruen, R.J. & DeLongis, A. (1986). Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms. Journal of Personality and Social Psychology. 50 (3); 571-579. http://psycnet.apa.org/fulltext/1986-19792-001.html

Helsedirektoratet (2015): Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9. Rundskriv IS-10/2015.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. www.lovdata.no

Holck, G. & Opdal, L.R. (2008). Som fibrene i et rep. Faglige og administrative utfordringer i tjenesteyting overfor barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Spesialpedagogikk, 01.08.

Horgen, T., Slåtta, K. & Gjermestad, A. (red) (2010). Multifunksjonshemming. Livsutfoldelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4, 8, 9.

Lombardi, M., Croce, L., Claes, C., Vandevelde, S. & Schalock, R. L. (2016). Factors predicting quality of life for people with intellectual disability: Results from the ANFFAS study in Italy. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 41:4, 338-347. doi: 10.3109/13668250.2016.1223281 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/13668250.2016.1223281

Lorentzen, P. (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn. Oslo: Universitetsforlaget.

McConell, D. & Savage, A. (2015). Stress and Resilience Among Families Caring for Children With Intellectual Disability: Expanding the Research Agenda. Current Developmental Disorders reports. Intellectual Disability (R Diddon, section editor). doi: 10.1007/s40474-015-0040-2. https://link.springer.com/article/10.1007/s40474-015-0040-z

Næss, S. (2001). Livskvalitet som psykisk velvære. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 121: 1940-1944.

Schalock, R.L. (2004). The concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of Intellectual Disability Research, 48 (3), 203-216. doi: 10.1111/j.1365-2788.2003.00558.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2788.2003.00558.x/full

Sigstad, H. M. H. (2016). Significance of friendship for quality of life in adolescents with mild intellectual disability: A parental perspective. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 41(4), p.289-298. doi: 10.3109/13668250.2016.1200018 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/13668250.2016.1200018

Sigstad, H. M. H. (2017). Qualities in friendship - Within an outside perspective – Definitions expressed by adolescents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 21, 20-39. doi:10.1177/1744629516631682. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1744629516631682

Wehmeyer, M. L., Brown, I., Percy, M., Shogren, K. A., & Fung, W. L. A. (2017). A Comprehensive guide to Intellectual & Developmental Disabilities. Second edition. Baltimore, London, Sydney: Brookes Publishing. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 31, 32, 34, 37, 38, 40.

 

Supplerende litteratur

Brown, I., Galambos, D., Stahl, D. P., & Turnbull, A. (2017). Introduction to Intellectual and Developmental Disability Service Systems and Service Approaches. In: Wehmeyer, M. L., Brown, I., Percy, M., Shogren, K. A., & Fung, W. L. A. (Eds.). A Comprehensive guide to Intellectual & Developmental Disabilities. Second edition. Baltimore, London, Sydney: Brookes Publishing.

Ellingsen, K. E. (red) (2007). Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget.

Granlund, M. (2013). Participation – challenges in conceptualization, measurement and intervention. Child: care, health and development. Invited Commentary. doi:10.1111/cch.12080

Helsedirektoratet (2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Holck, G. (2012). Organisasjonsutvikling som systemrettet innovasjonsarbeid. s. 188-202, i: Befring, E. & Tangen, R. (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Mæhle, I., Eknes, J. & Houge, G. (red.). (2011). Utviklingshemning. Årsaker og konsekvenser. Oslo: Universitetsforlaget.

Tøssebro, J., Kermit, P., Wendelborg, C. & Kittelsaa, A. (2012). Som alle andre? Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Rapport 2012. Avdelingen Mangfold og inkludering. NTNU, Samfunnsforskning AS. Nb. Finnes elektronisk i Bibsys

Lov om barnehager (barnehageloven) av 17.juni 2005. Sist endret 1.08.2016.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31. Sist endret 1.10.2015.

Kunnskapsdepartementet (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. St. melding nr 18 (2010-2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet.

 

Publisert 7. nov. 2017 13:18