UV9002 – Kurs i vitenskapsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en viss breddeorientering innen utvalgte sentrale vitenskapsteoretiske og epistemologiske hovedtemaer. Kurset består av en fellesdel og en selvvalgt del og er organisert i tre 2-dagers samlinger.

Fellesdelen er organisert i tre store hovedtemaer som går på tvers av metodologiske orienteringer: vitenskapelig resonnering, legitimering og representasjon. 

Noen temaer og forfattere er klassiske og det forventes at alle kjenner til dem; men i hovedsak er kurset tenkt å gi redskaper for kritisk refleksjon og analyse.

Det selvvalgte tilbudet er avhengig av tilgjengelige lærerkrefter, og handler primært om utvikling og diskusjon av kurspaper. Innholdsmessig vil det supplere den generelle delen med spesialtema fra vitenskapsteori innen samfunnsfag/humaniora og/eller pedagogisk psykologi. 

Ved 8 eller færre deltakere faller det selvvalgte tilbudet bort; da deles ikke gruppa.

Hva lærer du?

Kurset skal styrke den enkeltes grunnlag for egen avhandling.

Fellesdelen skal gi kunnskaper om sentrale vitenskapsteoretiske og epistemologiske problemer (f.eks. induksjon, abduksjon og deduksjon, falsifisering, sannhetsteorier, kunnskapsbegrepet, evidens, underdeterminering, teoriladethet, representasjonsformer).

Både felles og selvvalgt del skal gi redskaper for kritisk refleksjon over egen og andres forskning, identifisering og vurdering av underliggende antakelser, m.v.

Selvvalgt del, inkludert paper, skal gi mulighet for fordypning i en tematikk man finner interessant og/eller relevant for avhandlingen.

Opptak og adgangsregulering

Kurset er obligatorisk for ph.d.-kandidater ved UV-fakultetet. Kurset kan imidlertid tas ved andre institusjoner og søkes godkjent som tilsvarende UV9002.

Det forutsettes at søker er tatt opp på doktorgradsprogram ved UV-fakultetet, eller ved et doktorgradsprogram ved en annen institusjon. Søkere med mastergrad kan søke og komme med, i den grad det er plass.

Doktorgradskandidater tatt opp på program ved UV-fakultetet melder seg på emnet via Studentweb

Andre bruker påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 10. januar, 2022.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

For deltakere med begrensete forkunnskaper anbefales det å lese noe grunnleggende litteratur før kurset. For eksempel James Ladyman (2002) Understanding Philosophy of Science (London: Routledge).

Undervisning

Kurset består av forelesninger, seminar, presentasjon av og kommentering på paperutkast.

Følgende elementer er obligatoriske:

Samling 2: presentasjon av eget notat og forberedt kommentar på en annen deltakers notat. Lesing av samtlige notater og deltakelse i diskusjonen av dem.

Samling 3: presentasjon av eget utkast til fullt paper og forberedt kommentar på et annet. Deltakelse i diskusjonen av samtlige paperutkast.

Organisering av emnet

Fellesdelen utgjør samling 1, selvvalgt del utgjør samling 2 og 3. Mellom samling 1 og 2 utarbeides et kort notat som distribueres til alle gruppemedlemmene. På samling 2 arbeides det med den selvvalgte tematikken, og notatene presenteres og diskuteres. Mellom samling 2 og 3 utarbeides utkast til fullt paper. Strukturen i samling 3 er lik strukturen i samling 2.   

Vitenskapsteoretiske problemstillinger krever fordypning, refleksjon, diskusjon, modning. Kurset strekker seg derfor over hele semesteret. 

Timeplan og litteraturliste finner du på semestersiden.

Eksamen

For å få 5 studiepoeng må studentene levere inn et individuelt vitenskapsteoretisk paper (3500-4000 ord) i etterkant av kurset. Studentene må være til stede minst 80% av undervisningen.

Paperne vurderes av foreleserne på kurset. Det er alltid minst to som sensurerer paperne. Det gis skriftlig tilbakemelding på paperet.

Innleveringsfrist for papere i vårsemesteret er 1. juni og i høstsemesteret 15. desember.

Papere leveres i Canvas.

Eksamensspråk

Paperet kan skrives på norsk, nordisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Papere, som ikke godkjennes, revideres på bakgrunn av tilbakemelding og leveres inn på nytt.

Kontakt

Olga Mukhina (olga.mukhina@iped.uio.no)

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2022

Hver vår og annen hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Hvert annet vårsemester holdes kurset på engelsk. Våren 2022 går kurset på norsk (engelsk på forespørsel).

Når kurset går på høsten, vil det undervises på engelsk. Neste gang kurset holdes i høstsemesteret, er i  2023.