Erfaringsbasert master

Ønsker du å ta et steg videre? En erfaringsbasert master er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Ved å se praksis og forskning i sammenheng, gir studiet ny innsikt og faglig fordypning.

Helseadministrasjon

Gjennom programmet skal du utvikle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å være leder i helsesektoren. Du får en bred faglig tilnærming og lærer å beherske styringsverktøy som brukes i helsetjenesten. Målsetningen er å gi deg bedre forutsetninger for å lede utviklings- og omstillingsprosesser i helsetjenesten.


IT og ledelse

IT er den nye infrastrukturen i arbeidslivet, totalt innfiltret i arbeidsprosesser og sosiale nettverk. Det kreves omfattende teknisk kunnskap for å henge med, men dette er ikke lenger nok for å lykkes. Skaff deg kompetanse i teknologi, ledelse, organisasjon og strategi.


Journalistikk

Masterstudiet i journalistikk gir deg vitenskapelig og praktisk basert innsikt i journalistikkens egenart, dens politiske og sosiale roller samt journalistiske arbeidsmåter.


Klinisk farmasi

Feil bruk av medisiner får store konsekvenser for pasienter og koster samfunnet mye. I masterstudiet Klinisk farmasi har du som farmasøyt fokus på pasientens bruk av legemidler og samspill med annet helsepersonell.


Lederskap, etikk og samtalepraksis

Masterprogrammet vil åpne for kunnskap, refleksjon og utvikling av evner og ferdigheter sentrale for ulike former for religiøst og livssynsmessig lederskap. Masterstudiet har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 


North Sea Energy Law

A part-time programme with an advanced curriculum on energy law, from wellhead to burner tip, designed and structured specifically for legal professionals in the energy sector. The programme also offer a great opportunity to the establishment of a professional network with fellow students and professors.


Praktisk teologi

Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.


Utdanningsledelse

Jobber du som leder i utdanningssektoren, eller ønsker du å kvalifisere deg til å gjøre det? Gjennom studieprogrammet problematiseres aktuelle utdanningspolitiske utfordringer i lys av nasjonal og internasjonal forskning. Spesielt vil ledelse av endrings- og utviklingsprosesser tematiseres. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt som gjør dem i stand til å analysere, forvalte, utvikle og vurdere organisasjonenes mandat og samfunnsmessige rolle.

Publisert 11. mai 2011 22:05 - Sist endret 13. jan. 2020 09:34