Språk- og leseveiledning

Dette emnet er nedlagt

 

Kort om studiet

Studiet er en videreutdanning for lærere på skoler som ønsker å sette fokus på kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen. Som språk- og leseveileder på egen skole vil du i samarbeid med skolens ledelse, kunne fungere som inspirator, veileder og koordinator for skolens arbeid med utvikling av elevenes kompetanse i lesing. Det er derfor viktig at din skole støtter at du tar kurset og at det i etterkant blir lagt til rette for at språk- og leseveilederfunksjonen kan komme i gang på skolen. Skolelederne til de søkere som opptas vil bli invitert til et orienteringsmøte om studiet og implementeringen av språk- og leseveilederordningen.

Studiet kan tas som videreutdanning (30 studiepoeng), eller som etterutdanning (uten studiepoeng). Studiet som videreutdanning kan senere eventuelt innpasses i Masterprogrammet i lesing og skriving i skolen.

Undervisning og gjennomføring

Studiet går over ett år. Undervisningen foregår i høstsemesteret med heldagsundervisning på onsdager kl. 09:15 - 16:00 på Blindern (over 14 uker). Forelesningene filmes og sendes direkte på nettet, slik at studenter kan følge undervisningen sammen med andre lærere i sin kommune eller hjemmefra. Forelesningene legges også ut på læringsplattformen Fronter slik at deltakerne kan se dem om igjen når de måtte ønske.

I vårsemesteret er det kollokviegrupper hvor teorien drøftes og overføres til bruk på egen skole. Våren brukes også til å skrive logg og prosjektoppgave. For å gå opp til eksamen kreves det at loggen er levert og godkjent. Utdanningen avsluttes med en skriftlig eksamens-oppgave, som er et prosjekt på egen skole.

Opptak

Emnet er på masternivå og krever:

Vi prioriterer søkere som kan dokumentere at skolen ønsker søker inn på dette kurset, og at det i etterkant vil bli lagt til rette for at språk- og leseveilederfunksjonen kan komme i gang på skolen. Skolelederne til søkere som opptas vil bli invitert til et orienteringsmøte om studiet og om implementeringen av språk- og leseveilederordningen.

Mulighet for stipend eller vikarordning: Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere.

Utdanningsdirektoratet har et stipendordning og/eller vikarordningordning kalt Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Søknadsfrist her er 15.mars 2015.  Ønsker en lærer å delta i denne ordningen, må de registrere søknaden i søkesystemet på Utdanningsdirektoratet for å kunne bli en del av vikar- eller stipendordningen, og så søke om studieplass på Språk- og lederveiledning.  Lærere kan altså søke på Språk og leseveiledning ved UiO og komme inn under en av finansieringsordningene. Førskolelærere er ikke en del av målgruppen for Kompetanse for kvalitet.

Ytterligere informasjon om studiet

Gå til studiets emneside for ytterligere informasjon.

Publisert 21. feb. 2012 13:21 - Sist endret 10. mars 2017 15:00