Dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse

Du kan i heilt spesielle tilfelle få innvilga unntak frå kravet om generell studiekompetanse viss du ikkje fyller meir enn 24 år i opptaksåret.

Kven kan søkje om dispensasjon

Dersom du på grunn av varig sjukdom, funksjonshemming eller liknande ikkje er i stand til å oppnå generell studiekompetanse, kan du søkje om dispensasjon få kravet om generell studiekompetanse. Du kan ikkje fylle meir enn 24 år i opptaksåret.

Du kan berre få innvilga dispensasjon i heilt spesielle tilfelle. Normalt vert det berre gitt dispensasjon frå eitt fag. Eit eksempel på grunnlag for å søkje dispensasjon er at du ikkje har greidd faget matematikk grunna dyskalkuli.

Korleis søkje om dispensasjon

Du må dokumentere følgjande:

  • Eit eget søknadsbrev om dispensasjon.
  • Dokumentasjon frå sakkunnig (til dømes lege, anna helsepersonell, PPT eller liknande) som skildrar forholda som har gjort det umulig for deg å oppnå generell studiekompetanse.
  • Kompetansebevis med alle faga du har tatt. Legg også ved kompetansebevis for fag du ikkje har bestått.

Korleis bli kvalifisert

Får du innvilga grunnar for dispensasjon, vurderer vi om du har dokumentert nødvendige faglege føresetnader for å gjennomføre aktuelle studieprogram/emne. Universitetet i Oslo stiller eit sett med basiskrav og eit sett med tilleggskrav, avhengig av kva type studium du søkjer på. Krava gjeld både for søknad om opptak til studieprogram, enkeltemne og i dei lokale opptaka.

Basiskrav: Norsk og engelsk

Du må dokumentere tilstrekkelege kunnskapar i norsk (eller eit anna nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dvs. norskkunnskapar tilsvarande tredjeklassenivå og engelskkunnskapar tilsvarande førsteklassenivå frå vidaregåande skule, studieførebuande utdanningsprogram. For søkjarar med morsmål frå land utanfor Norden gjeld dei same reglane for dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskapar som for dei med generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning frå land utanfor Norden.

Tilleggskrav

Dei forskjellige studieprogramma og emna kan også ha andre faglege krav til søkjarar med dispensasjon frå generell studiekompetanse. Fagkrava varierer mellom dei ulike studieprogramma. Merk at mange studieprogram og emne ved UiO har tilleggskrav om matematikkunnskaper tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse. Sjå oversikt over tilleggskrava.

Dersom eit studieprogram har spesielle opptakskrav må desse dekkjast på vanleg vis. Du kan altså ikkje få innvilga dispensasjon frå spesielle opptakskrav.

Rangering

Ved søknad om opptak til grunnstudium må alle søkjarar rangerast. Søkjarar som blir innvilga dispensasjon og funne fagleg kvalifisert blir rangert ved hjelp av ei individuell skjønnsmessig vurdering.Det vil seie at viss du blir kvalifisert, må du i tillegg nå opp i konkurransen for å få tilbod om studieplass.

Meir informasjon om opptak til grunnstudium på grunnlag av dispensasjon og individuell vurdering (samordnaopptak.no).

Enkeltemnestudent med dispensasjon

Ønskjer du å vere enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo, må du bli vurdert for alle emna du ønskjer å ta. Du må søkje innan fristen og oppgi emna du vil ta på eit eige skjema.

 

Publisert 20. nov. 2014 09:45 - Sist endra 16. des. 2019 09:59