Dekkje spesielle opptakskrav med høgare utdanning

Du kan dekkje spesielle opptakskrav med realfag frå høgare utdanning.

Dei generelle reglene er at:

  • 9 studiepoeng i faget frå høgare utdanning kan dekkje fag frå vidaregåande skule på Vg2-nivå
  • 15 studiepoeng i faget frå høgare utdanning kan dekkje fag frå vidaregåande skule på Vg3-nivå

I tillegg må vi vurdere om emna har tilsvarande nivå og innhald som faget som skal dekkjast.

Nokre emne på 10 studiepoeng kan aleine dekkje krav om Vg3-nivå i realfag.

Ved søknad om opptak får du vurdert om emna du har tatt dekkjer spesielle opptakskrav.

Skal du søkje studier med spesielle opptakskrav?

Ulike studier har ulike spesielle opptakskrav. I nokre tilfelle kan du dekkje dei spesielle opptakskrava med realfaglige emne frå UiO. Kva for UiO-emne du får tatt, avheng av kva for realfag du har frå før. Les om kva som gjeld for deg viss du:

ikkje har nokon realfag frå før

Ved UiO har dei fleste emne i realfag (inkludert informatikk) spesielle opptakskrav. Du får berre tatt slike enkeltemne viss du dekkjer dei spesielle opptakskrava

Unntak: Emna IN1000, IN1010, IN1020, og IN1030 har ikkje spesielle opptakskrav. Består du to av desse emna, kan dei samla dekkje krav om Informasjonsteknologi (1+2). Du kan ta desse emna som enkeltemnestudent viss emna har ledige plassar. Du må óg ha bestått IN1000 før du kan ta IN1010 og IN1030.

Du kan kontakte andre lærestader for å høyre om dei tilbyr realfaglege emne som du kan ta uten å dekkje spesielle opptakskrav.

har nokre realfag frå vidaregåande skule eller høgare utdanning (inkludert UiO) frå før

  • Har du Matematikk R1/(S1+S2) frå før, dekkjer du dei spesielle opptakskrava til informatikk. Du kan då ta emne i informatikk ved UiO. Du kan få vurdert om emna du har tatt dekkjer Informasjonsteknologi (1+2) når du søkjer opptak. For å dekkje spesielle opptakskrav til emne i realfag må du i tillegg dokumentere Matematikk R2.
  • Har du Matematikk R1/(S1+S2)+R2, og fordjupning i eit anna realfag frå før, dekkjer du dei spesielle opptakskrava til emne i realfag. Du kan då ta emne innan andre realfag enn dei du allereie dekkjer, til dømes for å dekke spesielle opptakskrav du manglar til Medisin, Odontologi, Klinisk ernæring og Farmasi.
  • Har du høgare utdanning i realfag frå UiO eller andre lærestader, kan du få vurdert om emna dekkjer spesielle opptakskrav når du søkjer opptak.

Les meir om opptak til enkeltemne ved UiO.

 Desse UiO-emna på 10 studiepoeng kan aleine dekkje krav om Vg3-nivå i realfag:

Fagkrav Emne som tilbys no Nedlagte emne
Matematikk (R1+R2)

MAT1050

MAT1100

MAT1000

MAT1001

Fysikk (1+2) FYS1001 FYS1000
Kjemi (1+2) ingen

KJM1001

KJM1100

Viss du har fått e-post fra UiO om at du kan inngå i overgangsordning for aktive enkeltemnestudentar, kan du ta MAT1050, MAT1100 eller FYS1001 innan våren 2022. Les meir her.

Dekkjer du kravet på fleire måtar?

Søkjer du opptak til program via Samordna opptak, og dekkjer eit spesielt opptakskrav både med fag frå vidaregåande opplæring og på ein annan måte, er vi nødt til å ta med karakterane i faget frå vidaregåande opplæring i poengutrekninga. 

Skal du til dømes dekkje krav om Fysikk (1+2), og har både Fysikk 1 og Fysikk 2 frå vidaregåande opplæring og FYS1001 frå UiO, kan vi ikkje sjå bort frå karakterane i Fysikk 1 og Fysikk 2 når vi reknar ut poengsummen din (samordnaopptak.no).

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter

Publisert 27. apr. 2018 15:25 - Sist endra 7. feb. 2020 16:25