Forskningsmidler til masterstudenter

ARKEOLOGISK FOND:

UTLYSING AV FORSKNINGSMIDLER 2016

Fondet ble opprettet av Norsk Arkeologisk Selskap i 1990.

Fondet skal bidra til å fremme norsk arkeologisk forskning gjennom å gi støtte til feltarbeid, studiereiser, forskningsseminarer og publisering av arkeologiske arbeider.

Søknadsfristen er 20. mars 2016.

Vi gjør oppmerksom på at både ferdig utdannede arkeologer og mastergradsstudenter i arkeologi kan søke om midler fra fondet.

For 2016 er det satt av inntil kr 30 000 til utdeling.

I søknaden, som sendes Selskapet, fortrinnsvis på e-mail – nas@arkeologi.no - skal det redegjøres for formålet det søkes om midler til, vedlagt et budsjett. Søknaden skal være på maks. 2 sider inkludert budsjett, og sendes som pdf.

Den som mottar midler fra fondet, er forpliktet til å gjennomføre prosjektet i henhold til innsendt prosjektbeskrivelse og budsjett, og skal sende rapport om dette til Norsk Arkeologisk Selskap så snart prosjektet er gjennomført.

Publisert 4. feb. 2016 12:49