Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

10

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng og består av:

 • Minst 30 studiepoeng til sammen innen mekanikk, elektromagnetisme, kvantefysikk og termodynamikk
 • Minst 30 studiepoeng innen følgende grupper, hvor minst et tema fra hver gruppe må være inkludert:
  • Observasjoner / optikk / instrumentering / dataanalyse
  • Spesiell / generell relativitetsteori / kosmologi
  • Gassdynamikk / strålingstransport / stjerneutvikling / partikkelfysikk / kvantefysikk på høyere nivå
 • Minst 20 studiepoeng med emner i fysikk, matematikk, astronomi, astrofysikk, statistikk, mekanikk eller informatikk, som ikke er introduksjonsemner.

Alle emnene i 80-gruppen må passe inn under en av kategoriene over, og alle kategoriene må være dekket av minst ett emne. Et emne kan godt dekke to kategorier.

Numeriske beregninger må inngå i den faglige fordypningen, enten som eget emne, eller som del av andre emner.

Forkunnskaper i astronomi/astrofysikk er ikke et krav, men anses som en fordel.

Følgende emner fra Universitetet i Oslo dekker kravet til faglig fordypning:

Overgangsordning

Hvis du oppfyller opptakskravene til masterprogrammet Astronomi slik de var til og med høsten 2017, kvalifiserer du til dette studieprogrammet til og med opptaket 2021.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til masterprogrammet/studieretningen, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng. Søkerne må ha bestått alle emnene som inngår i kravet til faglig fordypning.

Ved beregning av karaktergjennomsnitt og ved rangering settes manglende eksamener til karakter E, som er laveste bestått-karakter, jf. § 4-1 og § 6-1.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Hvis kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Hvis du har fullført utdanning utenfor Norge, må du laste opp emnebeskrivelser. Emnebeskrivelsen skal stemme overens med karakterutskriften.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.