Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

10

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
 • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng og består av:

 • 30 studiepoeng til sammen innen mekanikk, elektromagnetisme, kvantefysikk og termodynamikk
 • 30 studiepoeng innen følgende grupper, hvor minst et tema fra hver gruppe må være inkludert:
  • Observasjoner / optikk / instrumentering / dataanalyse
  • Spesiell / generell relativitetsteori / kosmologi
  • Gassdynamikk / strålingstransport / stjerneutvikling / partikkelfysikk / kvantefysikk på høyere nivå
 • 20 studiepoeng med emner i fysikk, matematikk, astronomi, astrofysikk, statistikk, mekanikk eller informatikk, som ikke er introduksjonsemner.

Numeriske beregninger må inngå i den faglige fordypningen, enten som eget emne, eller som del av andre emner.

Forkunnskaper i astronomi/astrofysikk er ikke et krav, men anses som en fordel.

Følgende emner fra Universitetet i Oslo dekker kravet til faglig fordypning:

Overgangsordning

Hvis du oppfyller opptakskravene til masterprogrammet Astronomi slik de var til og med høsten 2017, kvalifiserer du til dette studieprogrammet til og med opptaket 2021.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn antall studieplasser til masterprogrammet, kan det gis et betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen. Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved Universitetet i Oslo vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram, eller studieretning, innen det samme fagområdet på nytt.