English version of this page

Rutiner for innlevering av oppgaven og eksamen

Reglene for masterstudiet har sitt grunnlag i "Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet" fastsatt fakultetsstyremøte 6.mai 2004 med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Programråd/utdanningsutvalg har også anledning til å gi nærmere/utfyllende regler innenfor angitte rammer i dette regelverket eller i eget mandat.


Avslutning av masterstudiet

1) Det er studentens ansvar at alle faglige krav til bachelorgraden er tilfredsstilt senest semesteret før avsluttende eksamen. Dette omfatter også alle faglige krav som inngår i grunnlaget for mastergraden, inkludert forkunnskapskrav for emnene i dette grunnlagt. Avsluttende eksamen vil ikke bli avholdt før studenten tilfredsstiller alle krav.

2) Eksamen i det teoretiske pensumet må være bestått før avsluttende eksamen. Masteroppgaver skal leveres ved slutten av 4.semester, senest ved datoen som er satt i avtalen dersom det ikke er innvilget utsettelse av innlevering av oppgave eller gjort avtale om deltidsstudium. Veileder, sensor og kandidat avtaler tidspunkt for eksamen som normalt er innen fire uker etter innlevering.

3) Alle skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv. Dette gjøres i Studentweb innen fristen som er oppgitt her.

4) Trykkingen av oppgaven gjøres etter levering ved universitetets reprotjeneste. For å logge deg inn her må du sitte ved en UiO-maskin. Logg inn med brukernavn og passord på Reprosentralen. IBV dekker 15 eksemplarer og 15 fargesider. Om du trenger flere fargesider/eksemplarer må det oppgis en ekstra kontostreng som skal belastes i samråd med veileder. Vær oppmerksom på at dekor på siden også regnes som fargetrykk. I feltet avregningsinformasjon skriver dere inn kontostreng:  Sted: 152900 - Prosjekt: 000000 - Tiltak: 629030

Du kan fritt velge andre former for trykking, men kostnadene må du da dekke selv.

Forsider til oppgaven finner du øverst til høyre på denne siden.  Denne kan du redigere og trykke i valgfri farge. Du kan også legge til et bilde hvis du ønsker det. Det er ingen krav til utseende, men instituttets logo må fremgå. Sørg for at sensorene og veileder får en trykt utgave av oppgaven.

Når oppgaven er trykket, vanligvis etter 3 virkedager, skal du møte hos studiekonsulenten for informasjon om eksamen.


Eksamen

1) Etter at masteroppgaven er innlevert, avsluttes studiet med en muntlig eksamen som normalt  skal være innen 4 uker etter at oppgaven er levert. Veileder kontakter ekstern og intern sensor (ansatt ved IBV) senest når oppgaven leveres og gir melding om sensorers navn og tid for eksamen til studiekonsulenten, som deretter gjør i stand nødvendige papirer og bestiller eksamensrom. For eksterne oppgaver er det intern veileder som finner sensorer til eksamen.

2) I begynnelsen av februar og september vil det bli arrangert en seremoni med utdeling av vitnemål.

3) Etter eksamen leveres lånte bøker, nøkkel etc. Alle må fylle ut og levere "Utklareringsskjema"  (i menyen til venstre) for å få tildelt vitnemål. Husk å registrere adresseforandring i StudentWeb.

Retningslinjer for gjennomføring av eksamen

 

Tap av rettigheter som masterstudent og passivisering

En masterstudent regnes som aktiv fra og med studenten takker ja til tilbudet om opptak på masterstudiet selv om søknad om godkjenning av studieplan for masterstudiet ikke er levert. Studenter som ikke leverer en slik søknad innen gjeldende frister blir definert som passive. Likeledes vil en student som etter studieplanen skulle være ferdig defineres som passiv. En passiv student mister alle sine privilegier som masterstudent, og vil miste plassen på masterstudiet i løpet av 2 måneder dersom han/hun innen den tid ikke har kontaktet studieadministrasjonen og fått godkjent en revidert studieplan.

Deltidstudium, utsatt innlevering og permisjon

Masterstudiet skal normalt være et fulltidsstudium, men programrådet har anledning til å godkjenne en lavere studieprogresjon etter søknad.

Deltidsstudium: Deltidsstudium for hele masterstudiet kan bare innvilges ved valg av lang oppgave. Ved valg av kort oppgave kan deltidsstudium bare innvilges for teoridelen av studiet. Det kan søkes om inntil 50 % reduksjon. Studieprogresjonen fastsettes i mastergradsavtalen.

Utsatt innlevering av oppgaven: Søknaden må omfatte en plan for fullføring. Ved dokumentert sykdom kan utsettelse innvilges for begge oppgavetyper. For øvrig kan det innvilges utsettelse med inntil 6 uker for oppgave på 30 poeng og inntil 3 måneder for oppgave på 60 poeng. For oppgave på 30 studiepoeng kan utsettelse bare innvilges en gang.
Ved lengre fravær eller når andre forhold gjør det naturlig skal programrådet i samråd med veileder og student vurdere om det er aktuelt å skifte oppgave.
Innvilget utsatt innlevering skal ikke påvirke vurderingen av oppgaven. Hvis du har vært hjelpelærer i løpet av studiet kan du få utsettelse i inntil 2 måneder. Kontakt studieveileder for mer informasjon. Har du hatt svangerskapspermisjon i løpet av masterstudiet kan du også søke om forlengelse.

Permisjon: Dersom du skal ha pause i studiet, må du søke skriftlig til programutvalget om permisjon fra studiet i forkant av permisjonen. Programrådt kan i samråd med veileder vurdere om permisjonens art gjør det naturlig å gi ny oppgave. Søknad om permisjon må underskrives av veileder. Permisjon innvilges ikke under arbeid med kort oppgave (30 studiepoeng). Mastergradsavtalen endres i tråd med vedtaket.

 

 

Publisert 16. sep. 2013 10:52 - Sist endret 30. mai 2018 14:26