Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

For studieretningen Marin biologi og limnologi:
MAT1001 - Matematikk 1 eller MAT1100 - Kalkulus
KJM1001 - Innføring i kjemi eller KJM1100 - generell kjemi
BIO1000 - Grunnkurs i biologi
BIO1200A - Biologisk mangfold

BIO1200B - Biologisk mangfold
BIO2100 - Generell økologi
BIO2120 - Evolusjonsbiologi
MBV1010 - Cellebiologi og genetikk eller MBV1020 - Fysiologi
BIO2150 Biostatistikk og eksperimentell biologi eller STK1000 Innføring i anvendt statistikk + 20 studiepoeng Biologiemner (BIO- og MBV-emner) på minimum 2000-nivå.

Emner på til sammen minst 80 studiepoeng skal inngå i beregningsgrunnlaget for snittkarakter C eller bedre. Emnene som skal utgjøre beregningsgrunnlaget vil være de emnene i biologi (BIO- og MBV- emner) som inngår i det faglige grunnlaget.

Matematikk og kjemi inngår i det faglige opptakskravet, men inngår ikke i karakterberegningen.

 

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere til studieretningen enn plasser, kan søkere som mangler inntil 20 studiepoeng av bachelorgraden eller det faglige grunnlaget gis betinget opptak. Dersom de manglende emnene utgjør en del av den faglige fordypningen og skal tas med i karakterberegningen vil emnene settes med karakter E. Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.