Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen vil bli lagt opp i form av forelesninger, seminarer, kollokvier og laboratorieøvelser samt feltarbeide. Det legges særlig vekt på muntlig og skriftlig framlegging, diskusjon, gjennomføre egne eksperiment på lab og i felt, tolke og være kritisk til egne resultater.

Se forøvrig beskrivelsen av de enkelte emner på emnesidene .

Obligatorisk undervisning

De fleste emnene har obligatoriske aktiviteter. Nærmere spesifikasjoner på hva som er obligatorisk finner du på emnesidene .

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk på master-programmet i biologi er for de fleste emner engelsk ved behov, ellers norsk.
Noen få emner undervises kun på norsk.
Se forøvrig emnesidene .

Undervisningssted

Universitetet i Oslo, Biologisk institutt, Kristine Bonnevies hus.

Eksamens- og vurderingsformer

Vurderingene vil bli gjort via mappeevaluering: dvs innleveringer av obligatoriske journaler, prosjektoppgaver, muntlig framlegging, seminarer samt eksamener, hvor alle deler teller etter en på forhånd beregnet prosentandel.

Se forøvrig beskrivelsen av de enkelte emner på emnesidene .

Eksamensspråk

Eksamen kan fås på bokmål, nynorsk og engelsk. Dersom du ønsker eksamen på en annen målform enn bokmål, krever dette at du har registrert deg i studentweb med riktig målform eller at man gir beskjed til studieseksjonen dersom man f.eks. ønsker å få eksamen både på norsk og engelsk.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34