Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

I studiet spesialiserer vi oss på sammenhenger mellom temaer innenfor jus, informatikk og samfunnsvitenskap i forbindelse med elektronisk forvaltning.

Du opparbeider deg innsikt i offentlig rett og muligheter og utfordringer knyttet til bruk av IKT i offentlig sektor. Studiet tar i stor grad opp spørsmål vedrørende personvern og rettssikkerhet som du kjenner igjen i den løpende samfunnsdebatten.

Studiet er tverrfaglig. Alle studenter får basiskunnskaper om hvordan juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige spørsmål henger sammen. I tillegg velger du fordypning innen jus, informatikk eller samfunnsvitenskap, alt etter hva du synes er mest interessant. Det kreves ikke spesiell kompetanse innen noen av disse fagområdene for å begynne hos oss.

Studiene er basert på selvstendige arbeid, samtidig som samarbeid også vektlegges. Undervisningsformen er forelesninger i kombinasjon med seminar, obligatoriske gruppeoppgaver, presentasjoner av oppgaver, samt vurdering av andre studenters arbeider.

I den avsluttende bacheloroppgaven  utføres det  et reelt oppdrag for en ekstern oppdragsgiver. På denne måten får du demonstrert hvordan studiet har kvalifisert deg til å gjøre spennende og nyttige jobber.

 

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan offentlig forvaltning er organisert.
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan offentlig forvaltning er rettslig styrt.
 • Grunnleggende kunnskaper om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i offentlig forvaltning.
 • Kunnskaper om elektronisk forvaltning.
 • Kunnskaper om styring av IKT ved hjelp av lovgivning mv.
 • Kunnskaper om hvordan IKT styring ved hjelp av lover mv og organisering gjensidig påvirker hverandre.
 • Kunnskaper om viktige utfordringer og muligheter for ivaretakelse av personvern, rettssikkerhet og offentlighet i elektronisk forvaltning.

Ferdigheter

 • Kandidatene våre skal kunne identifisere utfordringer og muligheter for ivaretakelse av personvern, rettssikkerhet og offentlighet i elektronisk forvaltning.
 • Kandidatene våre skal kunne identifisere og forstå viktige sammenhenger mellom spørsmål av juridisk, teknologisk og organisatorisk karakter i arbeidet med å utvikle eforvaltningssystemer.
 • Kandidatene våre skal kunne forstå og foreslå hvordan IKT kan anvendes for å understøtte rettssikkerhet, personvern og offentlighet.
 • Kandidatene våre skal kunne anvende sentral lovgivning vedrørende enkeltsaksbehandling, behandling av personopplysninger og ytringsfrihet slik at en kan løse kurante rettsspørsmål og eventuelt anslå behov for juridisk ekspertise.

Generell kompetanse

 • Kandidatene våre skal ha evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon.
 • Kandidatene våre skal ha kritisk-konstruktiv tilnærming til elektronisk forvaltning.
 • Kandidatene våre skal ha reflektert og kildekritisk tilnærming til informasjonssamfunnet.
 • Kandidatene våre skal ha erfaring med oppdrag og prosjektarbeid.
 • Kandidatene våre skal ha erfaring med å samarbeide i grupper.

Målgruppe

Dette er studiet for deg som er opptatt av hvordan informasjonsteknologien endrer samfunnet, og spesielt hvordan enkeltmenneskers rettigheter og behov for beskyttelse blir påvirket av ny teknologi.

Eksempler på tema som blir tatt opp i studiet:

Når du skal søke om studielån hos lånekassen, leverer du en nettsøknad. Det er ikke personer, men dataprogrammet som behandler søknaden din. Dette kan skje fordi rettsreglene er oversatt til programkode. På studiet lærer du hvordan dette gjøres og hvilke krav som må stilles til "automatiserte beslutninger" for at folks rettssikkerhet skal bli ivaretatt.

Når du sender inn en søknad til en offentlig myndighet, vil du kanskje ha forventning om at opplysningene om deg ikke spres videre til andre. IKT gjør det imidlertid mulig og billig å dele, slik at de opplysninger du gav til NAV eller skatteetaten blir maskinelt overført til Lånekassen og andre deler av forvaltningen. I hvilken grad er det lov å la opplysninger som er samlet inn for ett formål også bli brukt for andre formål? På studiet lærer du om hvilke regler som gjelder for behandling av personopplysninger og hvilke krav som gjelder for informasjonssikkerhet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. juni 2013 15:05