Søknadsfrist og opptak

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet fra høsten 2018. Hvis du er interessert i fagområdet, kan du søke på studieprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi.

Opptakskrav 2017

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Du kvalifiserer for opptak til studieretningen Mikroelektronikk dersom du har en bachelorgrad i Elektronikk og datateknologi (bachelor) (videreført), eller tilsvarende utdanning.

I tillegg må følgende opptaksgrunnlag på 80 studiepoeng være inkludert i bachelorgraden, med en gjennomsnittskarakter på minst "C":

80 studiepoeng innen matematikk (MAT- og MAT-INF-emner), elektronikk (blant emnene INF1400 – Digital teknologi (nedlagt), INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt), INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt), INF3420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt), INF3430 – Digital systemkonstruksjon (videreført), FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver, FYS3220 – Lineær kretselektronikk, FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført), FYS3240 – Datainnsamling og kontroll, FYS3260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (nedlagt)) og informatikk (INF-emner), herav:

Opptak før fullført bachelorutdanning

Ved færre kvalifiserte søkere enn antall plasser i programmet, kan du tas opp til masterstudiet dersom du har gjennomført minst 160 av bachelorgradens 180 studiepoeng, og i tillegg har bestått minst 70 av de 80 studiepoengene som inngår i studiets fordypning. De emnene du da eventuelt mangler legges inn i planen for masterstudiet i tillegg til 60 studiepoeng teoretisk pensum og 60 studiepoeng masteroppgave. Innleveringsfristen vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.