Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) tar sikte på å utvikle en grunnleggende fagkompetanse gjennom utdanning gitt innenfor både et samfunnsvitenskapelig og et historisk forskningsmiljø. Studieprogrammet gir bred kunnskap om statsvitenskap eller historie og det vitenskapelige grunnlaget for dette faget. Du får i tillegg kunnskap i EU/EØS-rett og i andre fagdisipliner. Du skal også få kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kvalifiserer for videre utdanning på et relevant masterstudium, og for ansettelse i stillinger der slike kvalifikasjoner er relevante.

Kunnskaper

 • Du vil få mangesidig kunnskap om det moderne Europa, særlig om politikk, historie og kultur, men også om juridiske og økonomiske forhold.
 • Du skal gjennom studiet få kunnskap om Europa som region, om EU som institusjon og om de enkelte europeiske landene.
 • Bredden i studiet skal gjøre deg i stand til å analysere EU som politisk system og de enkelte landenes historie, politikk, økonomi og kultur.

Ferdigheter

Gjennom bachelorprogrammet i Europastudier vil du utvikle fire sentrale ferdigheter:

 • Metodekompetansen omfatter ferdigheter i å finne relevant faglitteratur og sette seg inn i den, definere og vurdere samfunnsvitenskapelige eller historiske problemstillinger og kunne anvende ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale eller historiske kilder. Du får også noe kunnskap om juridisk metode.
 • Analytisk kompetanse innebærer evne til kritisk tenkning og refleksjon om politiske og historiske prosesser og samarbeid i Europa. Du skal lære å bruke kunnskap fra forskjellige fagområder og se hvordan ting henger sammen.
 • Formidlingskompetanse innebærer evne til klar og ryddig skriftlig og muntlig framstilling.
 • Arbeidskompetanse omfatter evne til selvstendig arbeid, organisering og planlegging av ens eget arbeid innenfor gitte frister. Du skal lære å utføre relevante arbeidsoppgaver innenfor kunnskapsintensiv virksomhet i næringslivet, offentlig sektor, nasjonale og internasjonale organisasjoner, medier og skoleverket.

Generell kompetanse

 • Du lærer respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet
 • Du lærer betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger.
 • Gjennom studiet vil du utvikle en undersøkende og kritisk holdning til kunnskap.
 • Du skal utvikle en etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater.
Publisert 6. juni 2012 10:00