Hva lærer du?

En mastergrad i europeiske fremmedspråk gir deg både spesielle kunnskaper og ferdigheter innen et slavisk språk og allmenn humanistisk kompetanse.

Allmenn humanistisk kompetanse handler om å kunne tenke historisk og analytisk om språk, litteratur, kultur og samfunn. I tillegg oppnår du dyptgående innsikt i de emnene du velger selv og i temaet du skriver masteroppgave om. De enkelte kompetansefeltene er listet opp nedenfor, og er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Kandidaten…

 • har tilegnet seg solide språklige ferdigheter i russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk (tilsvarende nivå C1 i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), og avansert teoretisk kunnskap om språket og om oversettelse mellom språket og norsk.
 • har spesialisert innsikt i et selvvalgt avgrenset område innen slavisk språkvitenskap, litteraturvitenskap eller oversettelse; eller om Russlands historie, politikk og samfunnssystem.
 • har inngående kunnskap om teori og forskningsmetoder innen språkvitenskap anvendt på slaviske språk, eventuelt i et kontrastivt perspektiv til norsk; eller om litteraturteoretiske og metodiske problemstillinger innen slavisk litteratur, samfunn, kultur eller politikk.
 • kan anvende kunnskap og relevante metoder om språkbruk og språkstruktur i slaviske språk, og analysere, tolke og oversette tekster fra ulike epoker og sjangere innen slavisk litteratur, kultur, politikk og samfunn, og bidra til nye faglige perspektiver.
 • kan analysere og reflektere kritisk over slaviske tekstkilder i språklig, litterær, historisk, samfunnsmessig eller kulturell kontekst.
 • kan overføre originaltekster til og fra russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk

Ferdigheter

Kandidaten…

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder som litterære tekster, vitenskapelige publikasjoner, innsamlede data, oppslagsverk og lignende, og anvende disse til selvstendig å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere vitenskapelige metoder og teorier innenfor russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur, kultur eller områdekunnskap og gjennomføre lengre skriftlige resonnementer variert og presist på språket
 • kan anvende relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor språkvitenskap, litteraturvitenskap eller områdestudier, samt formulere en problemstilling og analysere og presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte i et selvstendig akademisk arbeid
 • kan analysere samspillet mellom teori, metode og data i språkvitenskapelig, litteraturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig eller historisk forskning og kan gjennomføre et selvstendig, veiledet forskningsprosjekt med noteapparat, referanser og bibliografi
 • Kan anvende det valgte språket på nivå C1 i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan analysere problemstillinger innenfor språkvitenskap, litteraturvitenskap eller områdestudier og kan bearbeide disse på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier.
 • følger reglene for vern av kilder og kildemateriale og andre forskningsetiske normer
 • kan gjennomføre et større vitenskapelig prosjekt innen russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur, kultur eller områdekunnskap og kan identifisere sine behov for å tilegne seg ny viten og utvikle sine faglige ferdigheter og sin kompetanse innen feltet
 • kan anvende og formidle teoretisk kunnskap om språk, litteratur, kultur og samfunn innenfor rammene av et selvstendig akademisk arbeid og behersker relevant fagterminologi
 • kan presentere sine resultater på en stringent og oversiktlig måte og drøfte språkvitenskapelige, litteraturvitenskapelig eller samfunnsvitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenkning innen og videreutvikling av tema for masteroppgaven
Publisert 15. apr. 2014 08:56 - Sist endret 12. des. 2014 13:43