Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

En mastergrad i europeiske fremmedspråk gir deg både spesielle kunnskaper og ferdigheter innen ditt fagområde og allmenn humanistisk kompetanse.

Allmenn humanistisk kompetanse handler om å kunne tenke historisk og analytisk om språk, litteratur, kultur og samfunn. I tillegg oppnår du dyptgående innsikt i de emnene du velger selv og i temaet du skriver masteroppgave om. De enkelte kompetansefeltene er listet opp nedenfor, og er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Kandidaten…

 • har solide språklige ferdigheter i spansk eller portugisisk og avansert teoretisk kunnskap om spansk eller portugisisk språk.
 • har spesialisert innsikt i et selvvalgt avgrenset område innen spansk, portugisisk og Latin-Amerika; som spansk eller portugisisk språk, spansk- eller portugisiskspråklig litteratur, politiske, historiske og kulturelle forhold i Latin-Amerika.
 • har spesialisert innsikt i en selvvalgt avgrenset problemstilling i lingvistiske, litterære, samfunnsmessige eller historiske studier innen spansk, portugisisk eller Latin-Amerika.
 • har inngående kunnskap om språkvitenskapelig teori og forskningsmetoder anvendt på spansk eller portugisisk språk, eller om litteraturteoretiske og metodiske problemstillinger innen språkområdets litteratur, eller om metoder og teorier innen latinamerikanske områdestudier.
 • kan anvende kunnskap og relevante metoder om språkbruk og språkstruktur i spansk eller portugisisk, og analysere og tolke tekster fra ulike epoker og sjangere innen spansk- eller portugisiskspråklig litteratur, eller anvende sin kunnskap om problemstillinger innen Latin-Amerikas kultur, politikk og samfunn og bidra til nye faglige perspektiver.
 • kan analysere og reflektere kritisk over språkvitenskapelige, litteraturvitenskapelige eller latin-amerikanske problemstillinger, og har forståelse for teksters historiske, samfunnsmessige og kulturelle kontekst.


Ferdigheter

Kandidaten…

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder som litterære tekster, vitenskapelige publikasjoner, innsamlede data, oppslagsverk og lignende, og anvende disse til selvstendig å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kan analysere vitenskapelige metoder og teorier innenfor spansk/portugisisk språk, spansk-/portugisiskspråklig litteratur eller latinamerikanske områdestudier, og gjennomføre lengre skriftlige og muntlige resonnementer variert og presist på spansk/portugisisk.
 • kan anvende relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor språkvitenskap, litteraturvitenskap eller områdestudier, samt formulere en problemstilling og analysere og presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte i et selvstendig akademisk arbeid.
 • kan analysere samspillet mellom teori, metode og data i språkvitenskapelig, litteraturvitenskapelig, kulturell eller historisk forskning og kan gjennomføre et selvstendig, veiledet forskningsprosjekt i form av en masteroppgave, og i tillegg sette opp noteapparat, referanser og bibliografi.


Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan analysere problemstillinger innenfor språkvitenskap, litteraturvitenskap eller områdestudier og kan bearbeide disse på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier.
 • kjenner og følger reglene for vern av kilder og kildemateriale og andre forskningsetiske normer.
 • kan gjennomføre et større vitenskapelig prosjekt innen spansk/portugisisk språk, spansk-/portugisiskspråklig litteratur eller latinamerikanske områdestudier og kan identifisere sine behov for å tilegne seg ny viten og utvikle sine faglige ferdigheter og sin kompetanse innen feltet.
 • kan anvende og formidle teoretisk kunnskap om språk, litteratur, kultur og samfunn innenfor rammene av et selvstendig akademisk arbeid, og behersker relevant fagterminologi.
 • kan presentere sine resultater på en stringent og oversiktlig måte og drøfte språkvitenskapelige, litteraturvitenskapelig eller kulturelle problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og allmennheten.
 • kan bidra til nytenkning innen, og videreutvikling av, temaet for masteroppgaven.

 

Publisert 15. apr. 2014 08:56 - Sist endret 15. jan. 2018 18:37