Hvorfor velge denne retningen?

Fysikk er et fag som spenner svært vidt. Det handler om alt fra grunnleggende filosofiske spørsmål til hverdagslige fenomener, fra naturens minste byggesteiner til de fjerneste galaksene. I fysikken ønsker vi å beskrive de helt grunnleggende "reglene" for hvordan alt i universet henger sammen og vekselvirker. Fysikken beskriver verden i et matematisk språk, men er basert på eksperimenter og observasjoner.

Fysikken er et viktig hjelpemiddel for de andre naturvitenskapene, og er et viktig grunnlag for mye av dagens høyteknologi. Noen av de viktigste eksemplene er knyttet til datateknologi, lyd- og bildebehandling, kommunikasjonsutstyr, satellittnavigasjon og moderne "smarte" materialer. Innen medisinsk forskning, diagnostikk og behandling spiller også fysikken en viktig rolle.

Som student kan du ut i fra egne interesser velge en viss fordypning innen flere spesialområder:

 • Innen subatomær fysikk studerer man universets
  aller minste byggesteiner og hvordan disse bygger opp vår verden. Du vil
  oppdage at spennende og uvante lover gjelder i den subatomære
  verden.
 • Faste stoffers fysikk er et annet stort
  fagområde. Transistoren ble utviklet innen dette fagfeltet, og de fleste lasere
  er såkalte faststoff-lasere. Superledning er et annet fenomen som vies mye
  oppmerksomhet.
 • Romfysikk omhandler vårt nære verdensrom, og
  beskrivelse av fenomener som Nordlys er et viktig stikkord her. Raketter og
  satellitter er viktige hjelpemidler i utforskningen av den øvre
  atmosfæren.
 • Biofysikk er fysikk anvendt innen biologi
  eller medisin. I dag er det en rivende utvikling innen medisinsk fysikk, hvor
  fysikere bidrar til nye og forbedrede behandlingsformer og diagnosemetoder.
  Biofysikere er også involvert i å utforske livets innerste mysterier
  (DNA-molekylet).
 • Teoretikerne er kanskje de fysikerne som forsøker å trenge
  aller dypest inn i naturens grunnleggende vekselvirkninger og lover. Verktøyet
  innen teoretisk fysikk er matematikk, også kombinert med
  numeriske beregninger på kraftige datamaskiner.
 • Innen computational physics bruker man
  datamaskin som et laboratorium for å løse problemer i fysiske fag. Svært få
  interessante problemer i fysikk kan løses analytisk, derfor er numeriske
  simuleringer ofte helt nødvendig. Anvendelser kan f.eks. være simulering av
  kvantemekaniske systemer med mange vekselvirkende partikler.
 • Elektronikk er et område
  som spenner over flere disipliner - fra fysikalsk
  elektronikk til instrumentering og måleteknikk. Innen fagområdet
  samarbeider man tett med andre eksperimentelle forskningsgrupper.
 • Mekanikk tar for seg
  oppførselen til fluider og faste legemer. En høyst aktuell
  problemstilling er marin fornybar energi, vind- og bølgekraftverk.
  Andre anvendelser kan være komposittmaterialer,
  strømning og turbulens, og ekstrembølger.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:26