Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt studieløp meteorologi og oseanografi

Meteorologi og oseanografi

Utdanningsplanen gjelder studenter som starter høsten 2014 eller senere.

6. semester Valgfritt/UNIS Valgfritt/UNIS Valgfritt/UNIS
5. semester GEF2210 – Regionale og globale luftforurensninger (nedlagt) / GEF2610 – Fysisk oseanografi (videreført) GEF3450 – Geofysisk fluiddynamikk (videreført) til høsten 2017 / GEO3900 – Atmosfære hav dynamikk (nedlagt)  * EXPHIL03 – Examen philosophicum/MEK3230 – Fluidmekanikk (f.o.m. høst 2017)
4. semester FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk MEK3230 – Fluidmekanikk (t.o.m. vår 2017)/EXPHIL03 – Examen philosophicum GEF2200 – Atmosfærefysikk (videreført)
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) (t.o.m. kull 2015) / AST2000 – Innføring i astrofysikk (kull 2016) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og emner i HMS MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* EXPHIL03 – Examen philosophicum er obligatorisk og tas i 5., eller 6. semester.

Obligatoriske emner i studieretningen meteorologi og oseanografi.

* Det er sterkt anbefalt at studenter har gjennomført FYS3140 før de begynner på dette emnet.

Noen faglige anbefalinger

Studenter i denne studieretningen med interesse for _arktiske problemstillinger_ anbefales å dra til UNIS ((UNIS).":http://www.unis.no) i sitt 6.semester for å gjennomføre emnene AGF211 Air-Ice-Sea Interaction og AGF212 Snow and Ice Processes.

For mastergradsstudier i meteorologi og oseanografi anbefales emnene:

STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering ,
FYS2130 – Svingninger og bølger ,
FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk ,
GEO2010 – Overflatehydrologi (videreført) ,
KJM1101 – Generell kjemi ,

De valgfrie emnene (markert med grønn farge i tabellene) kan velges fritt blant alle bacheloremner ved UiO. Merk at emner ved andre fakultet kan kreve at du søker om studierett ved det aktuelle fakultet.

Frie emner (inntil 30 studiepoeng)

De 30 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at du kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Vi anbefaler at du velger emner som kan komplettere astronomiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Undervisning og læringsformer

I starten av studiet får du undervisning i form av forelesninger og skriveseminar. Videre i studiet vil noen emner fortsette å tilby undervisning i form av forelesninger og seminargrupper, mens andre emner tilbyr undervisning i mindre og tettere grupper.

Noen emner vil ha stor grad av studentaktiviteter som øvelser, diskusjoner, fremleggelse av stoff etc. Enkelte emner har dette som obligatoriske aktiviteter der det kreves at du er tilstede.

Mange av emnene våre benytter læringsplattformen Fronter der du kan laste opp hjemmeoppgaver og kommunisere med faglærer og medstudenter.

Eksamens- og vurderingsformer

I første del av studiet (emnene på 1000-nivå) vil du bli vurdert ved skoleeksamen med karakterskalaen A-F. Etterhvert vil vurderingen variere mellom karakterskalaen A-F og Bestått/Ikke bestått.

Noen av emnene har også obligatoriske aktiviteter som må gjennomføres for å kunne fremstille seg til eksamen. Disse vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Opptakskrav til videre studier

Master i fysikk

Master i astronomi

Master i geofag

Master i elektronikk og datateknologi

Master i materialer, energi og nanoteknologi (utgått)

Master i anvendt matematikk og mekanikk (utgått)

Master i modellering og dataanalyse (utgått)

Master i matematikk

Master i informatikk (Nanoelektronikk og robotikk, programmering og nettverk, tekniske og naturvitenskapelige anvendelser)

Master of Innovation and Entrepreneurship

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 25. mars 2014 11:38 - Sist endret 8. des. 2021 09:59