Autorisasjon og studentlisens

Det er en ”delt” autorisasjonsordning. Farmasøyter med treårig høyskoleutdanning/bachelor i farmasi blir autorisert som ”Reseptarfarmasøyt”, mens farmasøyter med femårig universitetsutdanning, d.v.s. master i farmasi blir autorisert som ”Provisorfarmasøyt”.

For studenter som blir ferdige utdannet master i farmasi i juni hvert år er det en forenklet søknadsprosedyre. For disse studenter vil instituttet sende en liste til Helsedirektoratet om hvem som skal autoriseres som provisorfarmasøyt. Dette betyr at de som IKKE ønsker denne autorisasjonen, må melde dette skriftlig til eksamenskonsulenten (Tom Caspersen) innen 1. mars. Studenter må sørge for at riktig adresse er registrert i StudentWeb da det er denne adresse Helsedirektoratet sender giro for gebyr.

Studenter som ikke blir ferdig uteksaminert i juni, må selv søke om autorisasjon fra Helsedirektoratet . Du søker via Altinn og laster opp attesterte kopier av vitnemål og personbevis. Pr 01.01.2017 er det et gebyr på kr 1665,- for utstedelse av autorisasjon som betales til Helsedirektoratet.

Studentlisens (stud.pharm)
Studenter som har bestått alle emner i grunnstudiet inkl. FRM 4000 Apotekpraksis kvalifiserer for å få studentlisens som stud.pharm. Eksamenskonsulenten (Tom Caspersen) sender en liste til Helsedirektoratet når sensur for FRM 4000 apotekpraksis foreligger. Studentene får kun tilsendt brev fra Helsedirektoratet med HPR-nummer (Helsepersonellregister). Stud.pharm lisensen er papirløs. Denne lisensen er gyldig til studentene blir ferdig master i farmasi etter normert tid. Studentlisensen gir adgang til å utøve selvstendig ekspedisjonsrett på apotek under faglig tilsyn og veiledning av autorisert farmasøyt.

Hva innebærer autorisasjon?
Autorisasjon skal sikre at farmasøyten har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket. Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasienters sikkerhet.

Som autorisert helsepersonell er tittelen beskyttet. Personer uten autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon (gjelder fra 1. januar 2003 jf. overgangsforskriften § 2 annet ledd). Autorisasjon er et nødvendig vilkår for søkere med cand.pharm./master i farmasi som søker om driftskonsesjon for apotekdrift, jf. apotekloven § 3-2 første ledd litra c (i kraft fra 1. mars 2001).

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det innebærer bl.a. et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder direkte for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen.

Helsepersonelloven er en del av en større reform av helseretten. Loven er utformet i nær tilknytning til ny spesialisthelsetjenestelov, psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. Disse fire lovene utgjør en helhet som påvirker forståelsen av den enkelte lov, og rekkevidden av rettigheter og plikter som fremgår av lov eller forskrift.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. mars 2022 09:16