Oppbygging og gjennomføring

Farmasi er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Studiet har mye obligatorisk undervisning og krever fulltidsinnsats av studenten.

Programmet har følgende oppbygging:

Studieløp

For deg som startet på studiet 2006-2016

Studieløp for deg som startet på studiet 2006-2016

For deg som starter 2017 eller senere

10.semester FARM5945 – Masteroppgave i farmasi med mulighet for utveksling / avsluttende mastergradseksamen
9. semester FARM5945 – Masteroppgave i farmasi, FARM5000 - Masterforberedende emne i farmasi og 10 sp masteremner / mulighet for utveksling
8. semester Utviklingssemester med mulighet for utveksling / masteremner inkl. FARM4130 – Anvendt statistikk for farmasøyter
7. semester FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi FARM4120 – Utvikling av legemidler
6. semester FARM3130 – Farmasøytisk praksis
5. semester FARM3100 – Farmakognosi FARM3110 – Farmakoterapi 2 FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse
4. semester FARM2130 – Legemiddelanalyse FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon
3. semester FARM2100 – Legemiddelkjemi FARM2110 – Farmakoterapi 1 FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi
2. semester FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 FARM1150 – Farmasøytisk rettet biokjemi
1. semester

og HMS-emner

FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Du blir oppmeldt til undervisning og eksamen i alle emnene.

De 3 første studieårene

De 3 første studieårene er grunnstudiet som tilsvarer 6 semestre og 180 studiepoeng. Alle emner er obligatoriske i denne delen av studiet og det er oppstart en gang pr. år.

I begynnelsen av 1. semester skal du ta obligatoriske emner i HMS - helse, miljø og sikkerhet:

HMS-emnene må være avlagt og bestått innen utgangen av 1. semester. Hvis ikke, blir studieretten inndratt. HMS-emner gir ingen studiepoeng.

I det 6. semesteret av grunnstudiet foregår praksisperioden på 30 studiepoeng. Praksisperioden omfatter praksisopphold på apotek/sykehus og undervisningsperioder på instituttet.

4. studieår

Det 4. studieåret er et fordypningsår, hvor det 7. semesteret består av 3 obligatoriske emner som er nødvendige for å oppfylle EU-direktivets krav til å bli Master i farmasi. Det 8. semesteret er et utviklingssemester, hvor du har mulighet til å ta hele semesteret tilsvarende 30 studiepoeng ved et utenlandsk universitet som instituttet har avtale med. Det inngår et obligatorisk emne i statistikk i dette semesteret som kan tas ved Universitetet i Oslo, eller ved et annet universitet. For de studentene som ikke reiser til utlandet skal det tas 2 valgfrie masteremner i tillegg til statistikk dette semesteret.

5. studieår

I det 5. studieåret skal masteroppgaven tilsvarende 45 studiepoeng utføres og det skal tas 15 studiepoeng teoretiske emner på masternivå som er relevant for masteroppgaven.

Masteroppgaven kan utføres innenfor de farmasøytiske fagene: galenisk farmasi, samfunnsfarmasi, farmakognosi, legemiddelkjemi, legemiddelanalyse, farmakologi, klinisk farmasi, mikrobiologi eller toksikologi. Oppgaven utføres enten ved Farmasøytisk institutt, ved forskningsinstitusjoner, ved sykehus eller i primærhelsetjenesten eller andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet.

Frister for søkning av fritak av obligatoriske øvelser og hele emner

Søknader om fritak for hele emner skal sendes til Farmasøytisk institutt innen 1. september for emner som går i høstsemesteret og 1. februar for emner som går i vårsemesteret. Disse søknadene behandles av Programrådene ved Farmasøytisk institutt.

Søknader om fritak fra obligatoriske aktiviteter sendes til Farmasøytisk institutt innen 1. september for emner som går i høstsemesteret og 1. februar for emner som går i vårsemesteret. Disse søknadene behandles av emneansvarlig.

Søknadene må dokumenteres med karakterutskrift, emnebeskrivelser for de emner som ikke er tatt ved Farmasøytisk institutt og evt. gjennomsyn av journaler.

Laboratoriekurs og graviditet/amming

I studiet er det laboratoriekurs hvor studentene kommer i kontakt med kjemikalier eller biologisk materiale som kan være skadelige for gravide og ammende. Siden alle læringsutbytter i ett emne skal oppfylles, og det ikke gis fritak fra dette, vil det være emner som gravide og ammende ikke kan følge eller emner hvor det kan søkes om tilrettelegging av laboratorieøvelsene.

Følgende emner kan av sikkerhetsgrunner ikke tas av gravide og ammende:

Følgende emner kan tilrettelegges for gravide og ammende:

For søknad om tilrettelegging se Tilrettelegging i studiehverdagen.

Skikkethetsvurdering 

Alle studenter ved det 5-årige masterprogrammet i farmasi blir løpende vurdert for skikkethet gjennom hele studietiden.

Skikkethetsvurdering skal sikre at en student har de faglige og personlige forutsetningene for å fungere i yrket, og at vedkommende ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i farmasi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 8. nov. 2016 10:42 - Sist endret 30. nov. 2021 13:36