Hva lærer du?

En kandidat fra studieretning for filosofi

Kunnskaper

 • har avanserte kunnskaper innen minst to av filosofiens seks hovedområder: metafysikk og bevissthetsfilosofi, erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi, filosofihistorie, estetikk, etikk samt språkfilosofi og logikk, i tillegg til spesialisert innsikt innen ett av disse områdene gjennom masteroppgaven eller mastergradsessayet
 • har inngående kunnskap om ulike tilnærmingsmetoder til filosofiske tekster, både teksttolkende og problemorienterte/systematiske
 • kan bruke sine kunnskaper innen filosofi til å identifisere fruktbare filosofiske problemstillinger
 • kan ta for seg filosofiske spørsmål med utgangspunkt i fagets historie og tradisjoner fra antikken til i dag og vet hvordan man kan behandle dagsaktuelle spørsmål fra en filosofisk synsvinkel

Ferdigheter

 • kan vurdere både primær- og sekundærlitteratur kritisk, samt analysere og bearbeide komplekse saksforhold med stor presisjon
 • kan ta stilling til filosofiske teorier og metoder ved å vurdere dem fra forskjellige faglige posisjoner og ut fra dette finne mulige svar på filosofiske spørsmål
 • kan bruke både teksttolkende og problemorienterte/systematiske metoder på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med etiske normer for akademisk redelighet

Generell kompetanse

 • kan vurdere etiske problemstillinger ut fra forskjellige teorier om etikk og ha et kritisk blikk på samspillet mellom moralske intuisjoner og moralske prinsipper
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på områder som krever evne til å analysere kompliserte problemstillinger, og ha forslag til løsninger fra et filosofisk perspektiv
 • kan formidle eget forskningsarbeid både skriftlig og muntlig, og mestrer filosofisk språk og terminologi
 • kan formidle filosofisk innsikt både til fagfeller og et større publikum
 • kan bidra til faglig utvikling innenfor et akademisk fellesskap

Tidligere master- og hovedfagsoppgaver

For å få et inntrykk av hvilke muligheter programmet gir deg kan du se på tidligere leverte master- og hovedfagsoppgaver i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Publisert 5. mai 2015 13:22 - Sist endret 6. okt. 2015 13:49