Forslag til emner for masteroppgaver innen retts- og forvaltningsinformatikk

Her gis oversikt over emner for masteroppgaver innen forvaltningsinformatikk og jus (rettsinformatikk) som ansatte ved SERI/AFIN har foreslått. Forslagene innebærer ikke et forhåndstilsagn om veiledning, og inngåelse av veiledningsavtale må skje på vanlig måte. Personer som er nevnt i parentes til hvert emneområde har forskningsansvar for vedkommende område og kan kontaktes for nærmere informasjon.

Personvern og informasjonssikkerhet (Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave)

Master i forvaltningsinformatikk

1. Identitetstyveri

2. Informasjonssikkerhet og risikovurdering etter personopplysningsforskriften

3. Internkontroll i praksis: rutiner og dokumentasjon (f.eks. med NAV eller SKD som eksempel)

4. Datatilsynets informasjonsvirksomhet: strategier, innhold og hjelpemidler

5. Behandlingsansvar for og styring av AltInn

6. Behandlingsansvar for og styring av Min Side

7. Sikring av elektroniske billedbevis

 

Master i rettsvitenskap

8. Internkontroll: Rettslig analyse av pol § 14 (30 sp)

9. Personvernombud: Rettslig analyse av pof § 7-12 og etablert praksis (30 sp)

10. Personvernnemdas avgjørelser vedrørende krav til rettslig grunnlag etter pol § 8 (30 sp)

11. Om forholdet mellom fvl § 17 første ledd og pol § 11 første ledd bokstavene d og e

12. Phishing

13. Fingeravtrykk

 

eForvaltning (Arild Jansen, Dag Wiese Schartum)

Master i forvaltningsinformatikk

14. Open source i offentlig sektor

15. Fri programvare i offentlig sektor

16. Dokumentasjon av rettslig innhold i Lånekassens informasjonssystem (eller andre, f. eks. Samordna opptak, Skattedirektoratet mv)

17. Kvalitetssikring av en offentlig database/register

18. Datakvalitet i KOSTRA (Kommune-stat Rapportering)

19. Kvalitet og kvalitetssikring av innholdet på kommunale nettsider

20. Sammenligning av kommunale nettsider: tjenesteleverandør, politikk eller underholdning

21. Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor – hva betyr det i praksis

22. Felles IKT-komponenter som infrastruktur

23. Saksbehandlersystemer i forvaltningen: hyllevare eller skreddersøm

24. Systemutvikling i praksis, analyse av et case (stat eller kommune)

25. Brukermedvirkning i offentlig IKT-prosjekter

26. Facebook [Second life, You Tube] og offentlig sektor : hva kan vi lære?

27. IKT-bruk blant stortingsrepresentantene; kontorstøtteverktøy eller samhandlingsteknologi

28. Styring av outsourcing av systemutviklingsprosjekt

29. Oppnår vi det vi ønsker ved IKT-bruken: analyse av måloppnåelse i et IKT-prosjekt

30. Statens IKT-politikk i Norden; fellestrekk og forskjeller

31. Tjenestetrappa; hva er det vi faktisk [ikke] måler

32. Undersøkelse av statlige nettsider i lys av statens informasjonspolitikk

Master i rettsvitenskap

33. Om forholdet mellom fvl § 17 første ledd om saksutredning og pol § 11 første ledd, bokstavene d og e om opplysningskvalitet. (30 sp)

34. Om forholdet mellom "noen personlige forhold" (fvl § 13), "personopplysning" og sensitive personopplysninger" etter pol § 2 nr 1 og 7. (30 sp)

35. Om forholdet mellom innsynsrett etter personopplysningsloven og andre lover, jf pol § 6 første ledd. (30 sp)

36. Gjenbruksdirektivet -- ny offentlighetslov

Rettsteknologi (Jon Bing, Arild Jansen)

Master i forvaltningsinformatikk

37. Bruk av IKT hos Lovavdelingen

38. Bruk av IKT hos Sivilombudsmannen

Master i rettsvitenskap

39. Lovsamlingens historie (60 sp)

Medierett og Internet Governance (Jon Bing, Olav Torvund)

Master i rettsvitenskap

40. ICANN -- avtaler om domene

41. Kontraktsforhold mellom partene i ICANN -- f eks .no - registar eller registrar - domenehold

42. Domeneklagenemndas praksis (muligens sammenholdt med praksis etter UDRP)

43. Åndsverkloven § 53d (forbud mot fjerning eller endring av elektronisk rettighetsinformasjon)

44. Eksklusjonsvilkår ift. medlemskap i nettsamfunn

45. Søkemotorer -- utnyttelse av dominerende stilling i forbindelse med undertrykke selskaper fra listen

46. Rettslige aspekter ved artefakter i elektroniske spill

47. Cybersquatting

Elektronisk handel (Olav Torvund, Jon Bing)

(foreløpig ingen forslag)

Publisert 6. juni 2012 10:00