Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I emnene som AFIN tilbyr i studiet, kan undervisningen skje i form av forelesninger, ekskursjoner, heldagsseminarer, øvingsgrupper, lab-arbeid og skriftlige arbeider, herunder masteroppgaven. Undervisningsformene for hvert emne fastlegges av AFIN for hvert semester, og publiseres på emnesidene.

Adgang til undervisning

  • Alle forelesningene er offentlige og åpne for alle, uavhengig av studierett, jf. universitetsloven §44a nr. 2. Programstudenter med studierett har rett til å følge all undervisning som tilbys i programmet.
  • AFIN kan godkjenne at videre- og etterutdanningsstudenter uten opptak til masterprogrammet får tilgang til annen undervisning enn forelesninger.
  • Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg kjennskap til og overholde søknadsfrister for de ulike undervisningstilbudene.

Obligatorisk undervisning

Dersom deltakelse i bestemte undervisningsopplegg er gjort til vilkår for rett til å gå opp til eksamen, skal dette klart fremgå av emnesiden.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Det vil bli lagt opp til varierte eksamens- og vurderingsformer for studentene under masterstudiet. Se emnebeskrivelsene for de aktuelle emnene.

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

I tillegg til begge målformer i norsk, kan eksamensbesvarelsen også være på dansk og svensk.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

Særskilte forhold vedrørende eksamen

Eksamener i emner som tilbys ved AFIN avholdes minst annet hvert semester. Nærmere tidspunkt for eksamener og frister for innlevering av meritterende oppgaver publiseres på emnesidene.

Utsatt eksamen, ny eksamen og antall forsøk til eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, § 5.5

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. des. 2016 11:27