Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

Du er kvalifisert for opptak til studieretningen dersom du har en bachelorgrad eller tilsvarende og i tillegg har bestått eksamen i følgende emner (eller tilsvarende) med et karaktersnitt på C eller bedre:

10 studiepoeng fysikk på 3000-nivå kan etter nærmere vurdering (og etter søknad til programrådet) erstattes med et valgfritt emne på 3000-nivå innenfor andre relevante realfag. Det kan derfor være fornuftig å la dette være ett av de valgfrie emnene i bachelorgraden.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Ved færre kvalifiserte søkere enn antall plasser i programmet, kan du tas opp til masterstudiet dersom du har gjennomført minst 160 av bachelorgradens 180 studiepoeng, og i tillegg har bestått minst 70 av de 80 studiepoengene som inngår i studiets fordypning. De emnene du da eventuelt mangler legges inn i planen for masterstudiet i tillegg til 60 studiepoeng teoretisk pensum og 60 studiepoeng masteroppgave. Innleveringsfristen vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.