Hvorfor velge denne retningen?

Vil du lære om jordens overflate, ulike landformer og metoder for å kartlegge og måle endringer på landoverflaten? Vil du gjøre informasjon verdifull ved å lære å visualisere den i et kart? Vi bruker ulike metoder og teknikker til dette, fra observasjoner, data og bilder fra satellitter og droner, til modelleringer. Kompetanse i geomatikk og fysisk geografi er etterspurt i dag.

Denne studieretningen dekker to fagområder: Geomorfologi og Geomatikk.

  • Geomorfologi er læren om hvordan jordoverflaten har blitt til og hvordan den påvirkes og utvikles av klimastyrte prosesser. Du vil her fordype deg i utviklingen, kartlegging og tolkning av landformer, kvartærgeologi og glasialgeologi.
  • Geomatikk omhandler hvordan koordinatfestet informasjon brukes og behandles digitalt, om geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernanalyse.

Både geomorfologi og geomatikk fokuserer hovedsakelig, men ikke utelukkende, på områder som er eller har vært preget av istider, og omfatter landformer og prosesser dannet av nåværende breer og permafrost. Vi bruker geomatikk til å løse problemstillinger knyttet til blant annet geomorfologi, glasiologi, hydrologi og geofarer.

Du vil i denne studieretningen benytte deg av feltobservasjoner og / eller fjernanalyse av data innsamlet fra droner, satellitter, GPS-utstyr eller terrestrisk laserscanner.  Du kan bruke numerisk analyse av disse dataene for å løse vitenskapelige problemstillinger. Vi legger vekt på kunnskap om beregninger og programmering, slik at du kan bruke og videreutvikle numeriske modeller, f.eks. til å modellere landskapsutvikling.

Dataanalyse og presentasjon av informasjon ved hjelp av digitale kart er svært anvendelig i en rekke problemstillinger i samfunnet og er dermed attraktiv kompetanse i arbeidslivet.

Studiet gir et solid grunnlag til videre doktorgradsutdanning (ph.d.).

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 26. sep. 2017 15:57